L’1 d’abril comença el termini per a la presentació de sol·licituds al concurs d’Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària de l’ICOMV

El Col·legi Oficial de Metges de València (ICOMV) , a través de la Comissió de Cooperació Mèdica, convoca per a l’any 2018 les Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària per a recolzar programes, projectes i activitats dirigits al desenrotllament y/o promoció de la salut, tant en l’àmbit nacional com internacional.

La dotació econòmica de la present convocatòria serà de 7.500 euros totals, atorgant-se un mínim de 4 ajudes i un màxim indeterminat fins a completar la quantitat total avantdita, llevat que la comissió avaluadora i si és el cas la Junta de Govern de l’ICOMV, puguen considerar deserta alguna de les ajudes.

La presentació de sol·licituds es farà de l’1 al 30 d’abril de 2018 en l’Oficina Tècnica de Cooperació del Col·legi Oficial de Metges de València, amb seu en l’Avinguda de la Plata, núm. 34 (46013, València) .

Les ajudes van dirigides, a les activitats següents: finançar projectes d’Acció Social Sanitària de la província de València, organitzats a nivell particular o per ONGs; Finançar projectes específics en l’àmbit de la Cooperació Internacional, promoguts tant per metges col·legiats com per ONGs amb experiència contrastada i contribuir a costejar els gastos de desplaçament i estada als metges col·legiats que col·laboren en projectes en desenrotllament, amb el suport formal de la ONG o entitat responsable del projecte