Club mèdic de les Arts Escèniques de l’ICOMV

Presentació

Un grup de metges de l’Il·lustre Col·legi oficial de metges de valència, amants de les arts escèniques, es van reunir per a formar un club en què tots els metges i familiars pogueren desenrotllar qualsevol activitat artística dins i fora del Col·legi i així, es constituïx l’Associació denominada “CLUB METGE D’ARTS ESCENICAS”, que s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i a la Llei 14/2006 de 16 de novembre d’Associacions de la Comunitat Valenciana i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució, no tenint ànim de lucre. I així, es constituïx el 10 de Maig de 2012, amb domicili en l’edifici singular del Col·legi de Metges de València

Fins i activitat

Fomentar l’activitat poètica. Fomentar l’activitat teatral. Fomentar l’Oratòria. Fomentar la dramàtica i la poètica dels metges valencians.

Per a això, es realitzaren les activitats següents: Tallers de lectura expressiva. Cursos de dramatització. Tallers de pràctica poètica. Cursos de dicció i oratòria. Representació escènica. Recitals de poesia i monòlegs. Teatre teòric i líric. Representacions dramàtic musicals. I quantes altres es determinen pels òrgans i per mitjà del procediment establit en els estatuts i siguen conformes amb els fins de l’Associació i amb la Llei.

Junta directiva

President: Dr. D. Armando Barra Nogues

Vicepresidenta: Dra. Dª Elvira Cogollos Santamans

Secretària: Dra. Dña. Concepción García Escutia

Tresorera: Dra. Dª Mª José Navarro Gosalbes

Coordinador Taules Redones: Dr. D. Bernardino Alegre Pérez

Coordinadora Poesía: Dra. Dª Teresa Montagut Pelluz

Coordinadora Teatre: Dra. Dª Amparo Villaplana Ausina

Coordinador dÈsdeveniments: Dr. D. Alejandro Sánchez Lorente

Assessor Artístic: Prof. D. Carlos Barra Nogues

Persones associades

Podran formar part de l’Associació tots els col·legiats de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València i els seus familiars, que lliure i voluntàriament tinguen interés en el desenrotllament dels fins de l’associació.

Hauran d’omplir la sol·licitud per escrit a l’òrgan de representació i este resoldrà en la primera reunió que celebre, si el sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els estatuts, l’òrgan de representació no li podrà denegar la seua admissió.

La condició de persona associada és intransmissible.

Inscripció

Per a poder donar-se d’Alta en el Club de les Arts Escéncias de l’ICOMV, rellenen el formulari que adjuntem en la part inferior.

Pot remetre-ho a l’e-mail angeles.selles@comv.es  , i en breu rebrà la seua confirmació indicant la seua inscripció en el Club de les Arts Escéncias de l’ICOMV.

Per a més informació poden contactar amb la Srta. Angeles Segelles a través del telèfon 96.335.55.110.