TRÀMITS DE COL·LEGIACIÓ: Procedents d’Universitat Espanyola

ALTES

Normativa

  – Llei 2/1974, de 13 de febrer, reguladora dels Col·legis Professionals, modificada per Llei 25/2009, de 22 de desembre..

Article 3. Col·legiació.

1. Qui ostente la titulació requerida i reunisca les condicions assenyalades estatutàriament tindrà dret a ser admés en el Col·legi Professional que corresponga.

2. Serà requisit indispensable per a l’exercici de les professions trobar-se incorporat al Col·legi Professional corresponent quan així ho establisca una llei estatal. La quota d’inscripció o col·legiació no podrà superar en cap cas els costos associats a la tramitació de la inscripció. Els Col·legis disposaran els mitjans necessaris perquè els sol·licitants puguen tramitar la seua col·legiació per via telemàtica, d’acord amb el que preveu l’article 10 d’esta Llei.

3. Quan una professió s’organitze per col·legis territorials, bastarà la incorporació a un sol d’ells, que serà el del domicili professional únic o principal, per a exercir en tot el territori espanyol. A estos efectes, quan en una professió només existisquen col·legis professionals en algunes comunitats autònomes, els professionals es regiran per la legislació del lloc on tinguen establit el seu domicili professional únic o principal, la qual cosa bastarà per a exercir en tot el territori espanyol.

Els Col·legis no podran exigir als professionals que exercisquen en un territori diferent del de col·legiació comunicació ni cap habilitació ni el pagament de contraprestacions econòmiques diferents d’aquelles que exigisquen habitualment als seus col·legiats per la prestació dels servicis de què siguen beneficiaris i que no es troben coberts per la quota col·legial.

En els supòsits d’exercici professional en territori diferent del de col·legiació, a l’efecte d’exercir les competències d’ordenació i potestat disciplinària que corresponen al Col·legi del territori en què s’exercisca l’activitat professional, en benefici dels consumidors i usuaris, els Col·legis hauran d’utilitzar els oportuns mecanismes de comunicació i els sistemes de cooperació administrativa entre autoritats competents previstos en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici. Les sancions imposades, si és el cas, pel Col·legi del territori en què s’exercisca l’activitat professional produiran efectes en tot el territori espanyol.

4. En el cas de desplaçament temporal d’un professional d’un altre Estat membre de la Unió Europea, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent en aplicació del Dret comunitari relativa al reconeixement de qualificacions.

– Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

Article 12 – Drets i deures

 1. Qui posseïsca la titulació acadèmica o professional, o reunisca els requisits que exigisquen les lleis, tindrà dret a ser admés en el col·legi professional corresponent, en els termes que establisquen els respectius estatuts.
 2. L’exercici de les professions col·legiades requerirà la incorporació al col·legi corresponent en els termes que disposa l’article 3, apartat 2, de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i, si és el cas, la comunicació establida en l’article 3, apartat 3, de la dita llei.
 3. La col·legiació per a aquells nacionals dels Estats membres de la Unió Europea que es troben prèviament establits, amb caràcter permanent, en qualsevol dels mencionats Estats, es regirà pels termes que resulten de la legislació comunitària i el dret intern del país d’establiment en desplegament de la dita legislació.

– Estatuts Particulars de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València (aprovats per l’Assemblea General de Col·legiats el dia 27 de desembre de 2007)

Article 1.2.

Al Col·legi de Metges s’incorporaran obligatòriament els que es troben en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia i desitgen exercir la seua professió en qualsevol de les seues modalitats, bé de forma independent o bé al servici de les administracions públiques o de qualssevol altres entitats públiques o privades.
Voluntàriament podran sol·licitar la seua col·legiació com no exercents els que amb títol professional metge no exercisquen la professió.

Artícle 48. Obligatorietat de la col·legiació

 1. Serà requisit indispensable per a l’exercici de la professió mèdica en qualsevol de les seues modalitats, dins dels límits de la província de València, la incorporació al Col·legi Oficial de Metges de València.
 2. A este efecte, es considera com a exercici de la professió mèdica la prestació de servicis mèdics en les seues distintes modalitats, encara que no es practique l’exercici privat o se no tinga instal·lacions pròpies.

Tramitació

Presentació personal de l’interessat en la Secretaria del Col·legi, en horari d’oficines, aportant la documentació requerida en cada cas.

Horari:

 Matins = Dilluns a Divendres = de 08:00 a 13:00 h.
Vesprades = De dilluns a Dijous de 16:00 a 19:00 h.

Telèfon:

 963 355 110 – Ext. 101-102-103-104-105-106-107

Tipus:

•Col·legiacions per primera vegada procedents d’Universitats Espanyoles

•Trasllats d’altres Col·legis Provincials i Recol·legiats
•Estrangers procedents de països pertanyents a la Unió Europea
•Estrangers procedents de països extracomunitaris


 BAIXES

 Normativa

Estatuts Particulars de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València (aprovats per l’Assemblea General de Col·legiats el dia 27 de desembre de 2007)
Article 54. Pèrdua de la condició de col·legiat

1. La condició de col·legiat es perdrà:

 a) Per falta de pagament, de dos quotes ordinàries o una extraordinària.
 b) Per condemna ferma que porte amb si l’accessòria d’inhabilitació per a l’exercici de la professió.
 c) Per expulsió del Col·legi acordada en expedient disciplinari.
 d) A petició pròpia formulada davant de la Junta de Govern.(*)

2. En tot cas, la pèrdua de la condició de col·legiat per les causes dels apartats a), b) i c) haurà de ser comunicada per escrit a l’interessat, moment en què produirà efectes.

3. En el supòsit de l’apartat a) , es requerirà a l’interessat perquè procedisca al pagament i formule quantes al·legacions crega oportunes en el termini de quinze dies. Transcorregut este termini sense efectuar el pagament o justificar la seua improcedència, se li comunicarà la pèrdua de la condició de col·legiat, que no té caràcter de sanció disciplinària.

Sense perjuí de l’anterior, el col·legiat podrà rehabilitar els seus drets pagant el que deu i la quantitat que corresponga com nova incorporació.

Efectes de la pèrdua de la condició de col·legiat:

La pèrdua de la condició de col·legiat, per qualsevol de les causes enumerades en l’Art. 54 dels Estatuts Particulars de l’ICOMV, suposa els efectes següents:
•   Impossibilitat d’exercici professional, tant públic com privat, per a l’exercici de qualsevol plaça que requerisca el títol de Llicenciat en Medicina.
•   Impossibilitat d’ús del número de col·legiat tant en receptes públiques i privades com en certificats mèdics oficials o en qualsevol altre document públic o privat de caràcter professional.
•   Impossibilitat de participar en els cursos de formació per a col·legiats organitzats pel Departament de Docència de l’ICOMV
•   Impossibilitat d’ús dels servicis i convenis exclusius per a col·legiats de l’ICOMV (assessories, pòlissa col·lectiva de R.C. professional, etc.)
•   Pèrdua del dret al cobrament del Socors Col·legial de Defunció.
•   Pèrdua de les possibles prestacions o ajudes de la Fundació Patronat d’Òrfens Príncep d’Astúries.
•   Pèrdua de la protecció arbitral de la Comissió Deontològica.


Tramitació (*) (Art. 54.1.d)

Presentació personal per l’interessat en la Secretaria del Col·legi, en horari d’oficines, o remetent escrit degudament firmat per l’interessat fent constar les dades personals i els motius, , aportant la documentació requerida. En cas de trasllat a un altre Col·legi provincial haurà d’indicar quin.

Horari:
Matins = Dilluns a Divendres = de 08:00 a 14:00 h.
Vesprades = Dimarts i Dijous = de 16:00 a 19:00 h.

Telèfon:
963 355 110 – Ext. 101-102-103-104-105-106-107

Fax:
963 348 702

e-mail: comv@comv.es

Documentació requerida:

•Devolució del Carnet de Col·legiat
•Devolució matriu talonari de receptes d’estupefaents (si la tinguera)
•Abonament de la quota reglamentària del trimestre corresponent al mes de la baixa (en cas de trasllat a un altre Col·legi el trimestre abonat no haurà de pagar-ho en el col·legi de destí)