Servici de Peritatges

El Col·legi de Metges de València va crear el Servici de peritatges la finalitat del qual és atendre la demanda de pèrits metges per part dels jutjats i tribunals, i compte actualment amb 280 col·legiats.

El sistema implantat té com a objecte assegurar la ràpida i eficaç assistència de pèrits als òrgans judicials i la percepció, per part dels col·legiats que voluntàriament s’inscriguen en el Servici, dels honoraris derivats de les seues perícies.

Els col·legiats pèrits podran actuar en tres àmbits:

 • En procediments judicials en què la pericial siga sol·licitada per persona que tinga concedit el benefici de Justícia Gratuïta, o d’ofici pel Jutge o pel Ministeri Fiscal.
 • En procediments judicales en que la pericial siga sol·licitada per una de les parts, sense que tinguen concedit el benefici de Justícia Gratuïta.
 • En els casos en què els lletrats precisen acompanyar a les demandes, amb caràcter previ a l’inici d’un procediment, el dictamen d’un professional.

En el primer dels casos, els honoraris professionals són fixats a cost social Mitjançant Una Orde, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

En els altres casos, els honoraris professionals seran els fixats pel col·legiat, segons el seu criteri professional.

A més, per al tercer supòsit, el Col·legi de Metges de València, posa a disposició dels col·legiats – pèrits un servici de recepció de documentació (preservant la confidencialitat del seu contingut) , entrega al lletrat sol·licitant i cobrament dels seus honoraris professionals, que li seran satisfets íntegrament al col·legiat.

Igualment els nostres col·legiats comptaran en tot moment amb l’assessorament dels nostres Servicis Jurídics per a resoldre quants dubtes puguen plantejar-se en l’aspecte legal de les seues actuacions pericials.

L’adscripció al servici de peritatges tindrà caràcter voluntari, acreditant el col·legiat la possessió de la formació específica que l’avaluació requerisca i comptant amb una antiguitat mínima de tres anys en l’exercici de la professió.

Amb tot això, si estàs interesado/a a pertànyer al Servici de Peritatges del Col·legi la sol·licitud d’inscripció. Els col·legiats que ja pertanyen al Servici de Peritatges, no hauran de remetre novament la seua sol·licitud d’inscripció. 

Poden contactar a través del telèfon 963355115. Ext. 115 y 122.

REGLAMENT DEL SERVICI DE PERITATGES DEL COL·LEGI DE METGES DE VALÈNCIA

 1. El servici de Peritatges del Col·legi de Metges de València és un servici comú corporatiu, exempt de personalitat jurídica pròpia, independent o diferent de la del Col·legi de Metges de València, i en la seua conseqüència sense capacitat jurídica i d’obrar independent de la del Col·legi, i sense qualsevol ànim lucratiu o de participació en activitats econòmiques.
 2. El Servici de Peritatges queda facultat per a elaborar censos i llistats de col·legiats disposats a acceptar les designacions com pèrits metges davant dels Jutjats i Tribunals per a l’emissió de dictàmens mèdics, requerits d’ofici o a instància de part.
 3. La duració de Servici de Peritatges és indefinida, llevat que expressament es dispose la seua supressió o modificació per part del Ple de la Junta Directiva de Col·legi de Metges.
 4. Són funcions del Servici de Peritatges:
  • Creació i manteniment de fitxers i bases de dades de metges disposats a actuar com a pèrits.
  • Facilitar als Jutjats i Tribunals i als lletrats que ho sol·liciten, llistats dels col·legiats inscrits en els dits fitxers, agrupats per especialitats o generals.
  • Establir el model d’instància o sol·licitud d’inscripció en el Servici de Peritatges del Col·legi de Metges de València.
  • Orientar als col·legiats sobre les formalitats legals per a actuar com a pèrits i per a la percepció dels honoraris professionals.
  • Facilitar la gestió de cobrament dels honoraris professionals dels col·legiats en les seues actuacions com a pèrits a través del Servici e Peritatges.
  • Quantes altres li encomane la Junta Directiva del Col·legi de Metges de València.

5. El Col·legi de Metges de València constituïx una Comissió de Peritatges que dirigix i vetla pel bon funcionament del Servici de Peritatges.

6. La Junta Directiva del Col·legi de Metges de València, a instàncies de la Comissió de Peritatges creada a este efecte, podrà rebutjar les sol·licituds d’inscripció, en escrit prou motivat i quan no es donen les condicions mínimes d’acceptació.

7. Les condicions mínimes d’acceptació d’inscripcions al Servici de Peritatges del Col·legi de Metges de València són les següents:

 • Ostentar una antiguitat mínima de col·legiació en esta o una altra província, de tres anys.
 • Estar al corrent de les quotes col·legials.
 • Acreditar el títol de l’especialitat per a la que desitja el pèrit inscriure’s, o els cursos, màsters, etc.

8. No existirà cap limitació en el número d’inscrits en el Servici de Peritatges del Col·legi de Metges de València.

9. La Junta del Col·legi de Metges de València podrà excloure a un pèrit inscrit quan este rebutge, sense causa justificada, la peritatge per a la que ha sigut designat. També la Junta Directiva exclourà a qui haja emés dictàmens manifestament desencertats científicament.

10. Voluntàriament qualsevol inscrit podrà causar baixa, però haurà d’emetre els dictámentes per als que ja haguera jurat el càrrec de pèrit.

11. Este reglament del Servici de Peritatges del Col·legi de Metges de València podrà ser modificat mitjançant un acord del Ple de la Junta Directiva en qualsevol moment.

ORDE de 23 de juliol de 2001, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, sobre organització i funcionament del sistema de peritatges judicials. [2001/7567]