Venda certificats mèdics

Per “certificat mèdic oficial” s’entén aquell informe escrit subscrit per un metge en un imprés oficial, on consten les dades personals i l’estat de salut del sol·licitant en el moment de la petició, destinat a produir efectes davant de tercers i amb l’objecte de donar fe de la dada mèdica

El certificat mèdic ha d’estendre’s en l’imprés oficial editat pel Consell General de Col·legis Mèdics d’Espanya – Organització Mèdica Col·legial (O.M.C.) i ha de portar el segell del Col·legi de Metges provincial d’on s’adquirisca.