COL·LEGIACIÓ: Normativa, Tramitació i Documentació Requerida

ALTES

Normativa

 – Llei 2/1974, de 13 de febrer, reguladora dels Col·legis Professionals, modificada per Llei 25/2009, de 22 de desembre. .

Artícle 3. Col·legiació.

1. Qui ostente la titulació requerida i reunisca les condicions assenyalades estatutàriament tindrà dret a ser admés en el Col·legi Professional que corresponga.

2. Serà requisit indispensable per a l’exercici de les professions trobar-se incorporat al Col·legi Professional corresponent quan així ho establisca una llei estatal. La quota d’inscripció o col·legiació no podrà superar en cap cas els costos associats a la tramitació de la inscripció. Els Col·legis disposaran els mitjans necessaris perquè els sol·licitants puguen tramitar la seua col·legiació per via telemàtica, d’acord amb el que preveu l’article 10 d’esta Llei.

3. Quan una professió s’organitze per col·legis territorials, bastarà la incorporació a un sol d’ells, que serà el del domicili professional únic o principal, per a exercir en tot el territori espanyol. A estos efectes, quan en una professió només existisquen col·legis professionals en algunes comunitats autònomes, els professionals es regiran per la legislació del lloc on tinguen establit el seu domicili professional únic o principal, la qual cosa bastarà per a exercir en tot el territori espanyol.

Els Col·legis no podran exigir als professionals que exercisquen en un territori diferent del de col·legiació comunicació ni cap habilitació ni el pagament de contraprestacions econòmiques diferents d’aquelles que exigisquen habitualment als seus col·legiats per la prestació dels servicis de què siguen beneficiaris i que no es troben coberts per la quota col·legial.

En els supòsits d’exercici professional en territori diferent del de col·legiació, a l’efecte d’exercir les competències d’ordenació i potestat disciplinària que corresponen al Col·legi del territori en què s’exercisca l’activitat professional, en benefici dels consumidors i usuaris, els Col·legis hauran d’utilitzar els oportuns mecanismes de comunicació i els sistemes de cooperació administrativa entre autoritats competents previstos en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici. Les sancions imposades, si és el cas, pel Col·legi del territori en què s’exercisca l’activitat professional produiran efectes en tot el territori espanyol.

4. En el cas de desplaçament temporal d’un professional d’un altre Estat membre de la Unió Europea, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent en aplicació del Dret comunitari relativa al reconeixement de qualificacions.

– Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

Artícle 12 – Drets i deures

1. Qui posseïsca la titulació acadèmica o professional, o reunisca els requisits que exigisquen les lleis, tindrà dret a ser admés en el col·legi professional corresponent, en els termes que establisquen els respectius estatuts.

2. L’exercici de les professions col·legiades requerirà la incorporació al col·legi corresponent en els termes que disposa l’article 3, apartat 2, de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i, si és el cas, la comunicació establida en l’article 3, apartat 3, de la dita llei

3. La col·legiació per a aquells nacionals dels Estats membres de la Unió Europea que es troben prèviament establits, amb caràcter permanent, en qualsevol dels mencionats Estats, es regirà pels termes que resulten de la legislació comunitària i el dret intern del país d’establiment en desplegament de la dita legislació.

– Estatuts Particulars de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València (aprovats per l’Assemblea General de Col·legiats el dia 27 de desembre de 2007)

Artícle 1.2.

Al Col·legi de Metges s’incorporaran obligatòriament els que es troben en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia i desitgen exercir la seua professió en qualsevol de les seues modalitats, bé de forma independent o bé al servici de les administracions públiques o de qualssevol altres entitats públiques o privades. Voluntàriament podran sol·licitar la seua col·legiació com no exercents els que amb títol professional metge no exercisquen la professió.

Artícle 48. Obligatorietat de la col·legiació

1. Serà requisit indispensable per a l’exercici de la professió mèdica en qualsevol de les seues modalitats, dins dels límits de la província de València, la incorporació al Col·legi Oficial de Metges de València.

2. A este efecte, es considera com a exercici de la professió mèdica la prestació de servicis mèdics en les seues distintes modalitats, encara que no es practique l’exercici privat o se no tinga instal·lacions pròpies.

Tramitació

Presentació personal de l’interessat en la Secretaria del Col·legi, en horari d’oficines, aportant la documentació requerida en cada cas.

Horari:
Matís = Dilluns a Divendres = de 08:00 a 13:00 h.
Tardes = De Dilluns a Dijous de 16:00 a 19:00 h.

Teléfon:
963 355 110 – Ext. 101-102-103-104-105-106-107

Tipus:

 • Col·legiacions per primera vegada procedents d’Universitats Espanyoles
 • Trasllats d’altres Col·legis Provincials i Recol·legiats
 • Estrangers procedents de països pertanyents a la Unió Europea
 • Estrangers procedents de països extracomunitaris

Documentació requerida

Procedents d’Universitat Espanyola – 1ª colegiació:

 • Títol (Original) o resguard del depòsit del Titule de Llicenciat (Original i fotocòpia)
 • D.N.I. (Original i fotocòpia)
 • 1 Fotografia mida de carnet
  • Dades bancàries per a domiciliar el pagament de quotes (IBAN + 20 dígits)
 • Quota d’Ingrés =100,- € en efectiu

Procedents d’ altres Col·legis de Metges Provincials – trasllats:

 • Certificat de Baixa del Col·legi de Metges de procedència . (/Antigüetat inferior a 90 dies.)
 • Títol (Original) de Llicenciat en Medicina
 • Títol (Original) d’Especialista, Doctor, etc (si ho tinguera)
 • D.N.I. (Original y fotocòpia)
 • 1 Fotografia mida de carnet
 • Dades bancàries per a domiciliar el pagament de quotes (IBAN + 20 dígits)
 • Quota d’Ingrés =100,- € en efectiu

Procedents de països membres de la Unió Europea:

 • Homologació del Títol Estranger al de Llicenciat en Medicina o Certificat de Reconeixement del Títol a efectes professional expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència (Directiva 93/16/CE) (Original i fotocòpia)
 • Certificat en vigor expedit per autoritat competent del país d’origen o procedència , en el que s’especifique que el sol·licitant no està inhabilitat temporal o definitivament per a l’exercici de la professió (Art. 7.1 i 8 Decret 1691/1989) – Antiguitat inferior a 90 dies. Traduït a l’espanyol si està en llengua estrangera i degudament validat o legalitzat per via diplomàtica o per mitjà de la postil·la del Conveni de L’Haja.
 • Document que acredite la personalitat – N.I.E., Passaport o Targeta de Resident de País Comunitari (Original i fotocòpia)
 • 1 Fotografia mida de carnet
 • Dades bancàries per a domiciliar el pagament de quotes (IBAN + 20 dígits)
 • Quota d’Ingrés =100,- € en efectiu
 • Coneixement de l’idioma (**)

Procedents de països extracomunitaris:

 • Homologació del Titule Estranger al de Llicenciat en Medicina expedida pel Ministeri d’Educació i Ciència (original i fotocòpia)
 • Certificat en vigor expedit per autoritat competent del país d’origen o procedència en què s’especifique que el sol·licitant no està inhabilitat temporal o definitivament per a l’exercici de la professió (Art. 7.1 i 8 Decret 1691/1989) – Antiguitat inferior a 90 dies. Traduït a l’espanyol si està en llengua estrangera i degudament validat o legalitzat per via diplomàtica o per mitjà de la postil·la del Conveni de L’Haja.
 • Document que acredite la personalitat – N.I.E., Passaport o Targeta de Residència (Original i fotocòpia)
 • 1 Fotografía mida de carnet.
 • Dades bancàries per a domiciliar el pagament de quotes (IBAN + 20 dígits).
 • Quota d’Ingrés = 100,- € en efectivo
 • Coneixement de l’idioma (**)

(*nota) Traducció dels documents expedits en l’estranger

L’article 36.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, assenyala que la llengua dels procediments tramitats per l’Administració General de l’Estat serà el castellà. D’acord amb això, les normes reguladores d’estos procediments exigixen que els documents expedits en l’estranger que desitgen fer-se valdre en els mateixos vagen acompanyats de traducció oficial al castellà (quan no estiguen expedits en eixe idioma)

La traducció oficial podrà fer-se:
•   Per Traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya
•   Per qualsevol Representació diplomàtica o consular de l’Estat Espanyol en l’estranger
•  Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país que és ciutadà el sol·licitant o, si és el cas, del de procedència del document.

(** Coneixement de l’idioma)

Segons l’art. 71 del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, les persones beneficiàries del reconeixement de les seues qualificacions professionals hauran de posseir els coneixements lingüístics de l’idioma castellà i, si és el cas, de les altres llengües oficials pròpies de les comunitats autònomes, necessaris per a l’exercici de la professió a Espanya. Segons l’art. 3.1 del Decret 459/2010, “els nacionals d’Estats la llengua oficial del qual no siga l’espanyol, acreditaran un coneixement suficient del mateix”

Per això, hauran de presentar Diploma d’Espanyol de Nivell Intermedi “B2” de l’Institut Cervantes o Certificat Nivell Intermedi “B1” d’Espanyol com a llengua estrangera expedit per les comunitats autònomes.

Estaran exempts d’acreditar el compliment d’este requisit aquells aspirants el títol universitari dels quals haja sigut expedit per alguna Universitat de l’Estat Espanyol o d’Estats la llengua oficial del qual siga l’espanyol.

BAJAS

Normativa

– Estatutos Particulares del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (aprobados por la Asamblea General de Colegiados el día 27 de diciembre de 2007)

Artículo 54. Pérdida de la condición de colegiado

1. La condición de colegiado se perderá:
a) Por falta de pago, de dos cuotas ordinarias o una extraordinaria.
b) Por condena firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
c) Por expulsión del Colegio acordada en expediente disciplinario.
d) A petición propia formulada ante la Junta de Gobierno. (*)

2. En todo caso, la pérdida de la condición de colegiado por las causas de los apartados a), b) y c) deberá ser comunicada por escrito al interesado, momento en que surtirá efectos.

3. En el supuesto del apartado a), se requerirá al interesado para que proceda al pago y formule cuantas alegaciones estime oportunas en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin efectuar el pago o justificar su improcedencia, se le comunicará la pérdida de la condición de colegiado, que no tiene carácter de sanción disciplinaria.
Sin perjuicio de lo anterior, el colegiado podrá rehabilitar sus derechos pagando lo adeudado y la cantidad que corresponda como nueva incorporación.

Efectos de la pérdida de la condición de colegiado:

La pérdida de la condición de colegiado, por cualquiera de las causas enumeradas en el Art. 54 de los Estatutos Particulares del ICOMV, supone los siguientes efectos:
•    Imposibilidad de ejercicio profesional, tanto público como privado, para el desempeño de cualquier plaza que requiera el título de Licenciado en Medicina.
•    Imposibilidad de uso del número de colegiado tanto en recetas públicas y privadas como en certificados médicos oficiales o en cualquier otro documento público o privado de carácter profesional.
•    Imposibilidad de participar en los cursos de formación para colegiados organizados por el Departamento de Docencia del ICOMV
•    Imposibilidad de uso de los servicios y convenios exclusivos para colegiados del ICOMV  (asesorías, póliza colectiva de R.C. profesional, etc.)
•    Pérdida del derecho al cobro del Socorro Colegial de Defunción.
•    Pérdida de las posibles prestaciones o ayudas de la Fundación Patronato de Huérfanos Príncipe de Asturias.
•    Pérdida de la protección arbitral de la Comisión Deontológica.

Tramitación (*) (Art. 54.1.d)

Presentación personal por el interesado en la Secretaría del Colegio, en horario de oficinas, o remitiendo escrito debidamente firmado por el interesado haciendo constar los datos personales y los motivos, , aportando la documentación requerida. En caso de traslado a otro Colegio provincial deberá indicar cuál.

Horario:
Mañanas = Lunes a Viernes = de 08:00 a 14:00 h.
Tardes = Martes y Jueves = de 16:00 a 19:00 h.

Teléfono:
963 355 110 – Ext. 101-102-103-104-105-106-107

Fax:
963 348 702

e-mail: comv@comv.es

Documentación requerida

 • Devolución del Carnet de Colegiado
 • Devolución matriz talonario de recetas de estupefacientes (si la tuviera)
 • Abono de la cuota reglamentaria del trimestre correspondiente al mes de la baja (en caso de traslado a otro Colegio el trimestre abonado no deberá pagarlo en el colegio de destino)