REGLAMENT DE LA SECCIÓ COL·LEGIAL DE METGES DE MÚTUES I CENTRES MANCOMUNATS INTERMUTUALS De l’IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE VALÈNCIA.