Comissió deontològica

L’Organització Mèdica Col·legial d’Espanya va promulgar el seu primer Codi d’Ètica i Deontologia Mèdica en 1978 a l’empara de la Constitució de 1976, que establix el reconeixement i la necessitat de regular els col·legis professionals i l’exercici dels professionals titulats.

El dit Codi va ser actualitzat en 1990 i 1999, sent este de 2011 el primer codi de deontologia mèdica del segle XXL

Este Codi servix per a confirmar el compromís de la professió mèdica amb la societat a què presta el seu servici, incloent l’avanç dels coneixements cientificotècnics i el desenrotllament de nous drets i responsabilitats de metges i pacients. Les pautes contingudes en ell han de distingir-se de les imposicions descrites en les lleis.

Al tractar-se de normes de compliment obligatori s’ha mantingut el principi general que sempre va inspirar la seua redacció: codificar només aquelles conductes i situacions que siguen assumides per la majoria de la col·legiació, sense trencar la consciència de ningú, ni violentar els fonaments ètics que garantixen la convivència d’un ampli col·lectiu, que necessàriament ha de tindre i mantindre opinions distintes davant d’alguns dilemes, que l’exercici d’una medicina cada vegada més complexa planteja.

Els principis essencials de la professió mèdica es traduïxen en les següents actituds, responsabilitats i compromisos bàsics:

  • El foment de l’altruisme, la integritat, l’honradesa, la veracitat i l’empatia, que són essencials per a una relació assistencial de confiança plena.
  • La millora contínua en l’exercici professional i en la qualitat assistencial, basades en el coneixement científic i l’autoavaluació.
  • L’exercici de l’autoregulació a fi de mantindre la confiança social, per mitjà de la transparència, l’acceptació i correcció d’errors i conductes inadequades i una correcta gestió dels conflictes.

Queda així arreplega la històrica vocació de servici als pacients i a la societat dels metges i de l’Organització Mèdica Col·legial d’Espanya.

Si desitja més informació pot fer-ho per mitjà del següent enllaç: https://www.cgcom.es/codigo_deontologico/index.html#