PRECOL·LEGIATS

Per a precol·legiar-se, per favor òmpliga el formulari següent:

Dades del Precol-legiatNom

Primer cognom

Segon cognom

Número de document

Email

Telèfon

Mòbil

Domicili

Provìncia

Localitat

Código postal

Curso

Universitad

Observacions

Document (DNI i certificat de la Universitat de cursar quart, quint o sext)


Les dades de caràcter personal que vosté ens facilita són inclosos en un fitxer de tractament automatitzat de dades, del que és titular el COMV. La finalitat del tractament és facilitar la gestió de les activitats dutes a terme pel COMV, així com els diferents servicis prestats als nostres precol·legiats.

D’acord amb el que disposa la L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud per escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI, dirigida a: Iltre. Col·legi Oficial de Metges de València – Av. de la Plata, 20 – 46013 València.

Queda terminantment prohibida la comunicació de les dades objecte de tractament a terceres persones, excepte les legalment establides.

El COMV ha inscrit els seus fitxers en el Registre General de Protecció de Dades, i està al dia en el compliment de la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

El COMV manté una política activa en la protecció de les dades personals dels seus col·legiats.

L’ompliment del present formulari comporta el consentiment expresse per al tractament de les seues dades d’acord amb els fins manifestats.