TRÀMITS DE COL·LEGIACIÓ: Procedents de països extracomunitaris

Documentació requerida procedents de països extracomunitaris: 

•Homologació del Titule Estranger al de Llicenciat en Medicina expedida pel Ministeri d’Educació i Ciència (original i fotocòpia) .
•Certificat en vigor expedit per autoritat competent del país d’origen o procedència en què s’especifique que el sol·licitant no està inhabilitat temporal o definitivament per a l’exercici de la professió (Art. 7.1 i 8 Decret 1691/1989) – Antiguitat inferior a 90 dies. Traduït a l’espanyol si està en llengua estrangera i degudament validat o legalitzat per via diplomàtica o per mitjà de la postil·la del Conveni de L’Haja.
•Document que acredite la personalitat – N.I.E., Passaport o Targeta de Residència (Original i fotocòpia)
•1 Fotografia mida de carnet.
•Dades bancàries per a domiciliar el pagament de quotes (IBAN + 20 dígits)
•Quota d’Ingrés = 100,- EUR en efectiu
•Coneixement de l’idioma (**)

(*nota) Traducció dels documents expedits en l’estranger

L’article 36.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, assenyala que la llengua dels procediments tramitats per l’Administració General de l’Estat serà el castellà. D’acord amb això, les normes reguladores d’estos procediments exigixen que els documents expedits en l’estranger que desitgen fer-se valdre en els mateixos vagen acompanyats de traducció oficial al castellà (quan no estiguen expedits en eixe idioma)
La traducció oficial podrà fer-se:
•   Per Traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
•   Per qualsevol Representació diplomàtica o consular de l’Estat Espanyol en l’estranger.
•   Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país que és ciutadà el sol·licitant o, si és el cas, del de procedència del document.


(** Coneixement de l’idioma)

egons l’art. 71 del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, les persones beneficiàries del reconeixement de les seues qualificacions professionals hauran de posseir els coneixements lingüístics de l’idioma castellà i, si és el cas, de les altres llengües oficials pròpies de les comunitats autònomes, necessaris per a l’exercici de la professió a Espanya.
Segons l’art. 3.1 del Decret 459/2010, “los nacionals d’Estats la llengua oficial del qual no siga l’espanyol, acreditaran un coneixement suficient del mismo” Per això, hauran de presentar Diploma d’Espanyol de Nivell Intermedi “B2” de l’Institut Cervantes o Certificat Nivell Intermedi “B1” d’Espanyol com a llengua estrangera expedit per les comunitats autònomes.
Estaran exempts d’acreditar el compliment d’este requisit aquells aspirants el títol universitari dels quals haja sigut expedit per alguna Universitat de l’Estat Espanyol o d’Estats la llengua oficial del qual siga l’espanyol.