Noticias Ilustre Colegio de Médicos de Valencia

15 de maig: Assemblea General Ordinària de l’ICOMV”

Per acord de la Junta de Govern d’este Col·legi Oficial de Metges, adoptat en sessió celebrada el dia 24 d´abril d’enguany, es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc en la seu col·legial el pròxim dia 15 de maig de 2018, a les 18.3 0 hores en primera convocatòria, i a les 19.00 hores en segona convocatòria, amb el següent:

 

ORDE DEL DIA

 

1r. Lectura i aprovació, si és procedent, del acta de la sesió de l’Assemblea General Ordinària de 19 de desembre de 2017.

 

2n. Informe de la Sra. Presidenta.

 

3r. Lectura de la memòria de Secretaría corresponent a l´any 2017.

 

4t. Aprovaciò, si és procedent, del Balanç de Situació i Liquidació del Pressupost d’Ingressos i de Despeses de l’exercici 2017.

 

5t. Informe de la Vocalia de Metges Jubilats.

 

6t. Ratificació en el càrrec de consellers dels doctors Ricardo Zaragoza Ginés y Manuel Yarza Cañellas.

 

7t. Precs i Preguntes.

 

(De conformitat amb el que disposa els Estatuts Particulars, durant els deu dies anteriors a la celebració de l’Assemblea estarà a disposició dels col·legiats que ho sol·liciten en la Secretaria del Col·legi, durant les hores de despatx, la documentació dels assumptes a deliberar en l’Assemblea convocada, també podran trobar-los en la Web del Col·legi en la seua Àrea Privada.)