L’Open de Golf del Col·legi congrega a 120 jugadors en la seua quinta edició

El Col·legi de Metges, en la seua aposta per fomentar l’esport i les relacions entre els seus col·legiats, organitza periòdicament un obert de golf, que enguany ha complit la seua quinta edició aconseguint una participació de 120 jugadors.

El joc es va disputar en les instal·lacions del Club de Golf El Bosc, gràcies a la col·laboració de Cellers Sendera Real, Birra&Blues, Easywater i Decathlon Alfafar.

La jornada, disputada el 23 de març, va finalitzar proclamant els següents guanyadors:

 

En primera categoria:

1 Hermann Gavilán Fernández
2 Eduardo Ortega Planells

En segona categoria:

1 Marcos Ibáñez Fandos

2 Jorge Almonacid Carbonell

 

El Col·legi de Metges recolza les parades convocats en Atenció Primària per a reivindicar millores en les condicions del col·lectiu

Font imatge: Las Provincias

 

La Comissió d’Atenció Primària del Col·legi de Metges de València (ICOMV) ha acordat recolzar institucionalment les parades de deu minuts convocats durant tres dijous consecutius (28 de març, 4 i 11 d’abril) i en horari de 12:00 a 12:10 hores. L’objectiu d’esta mesura és demandar una millor situació per al desenrotllament del treball dels metges de primària, que els permeta oferir una sanitat de qualitat a la població valenciana.

La Corporació Mèdica se suma a esta reivindicació, protegida per les societats científiques de primària, per a cridar l’atenció sobre la necessitat de poder dedicar deu minuts a cada pacient durant les consultes, així com la urgència d’aportar solucions a una situació insuportable per als metges de primària.

Entre els fins del Col·legi de Metges de València, com així queda establit en els seus estatuts, es troba el vetlar per salut dels ciutadans d’una forma eficient, així com la defensa dels interessos professionals i la dignitat dels seus col·legiats.

 

Condemnat a tres anys de presó per amenaçar amb una navaixa a una metgessa embarassada en l’hospital d’Alzira

Els servicis jurídics del Col·legi de Metges de València, exercits pel despatx d’advocats DS Legal, han obtingut una sentència per la qual es condemna a tres anys de presó a un home que va amenaçar amb una navaixa a una metgessa embarassada. El delicte, tipificat com atemptat contra l’autoritat, va ser comesa en l’Hospital d’Alzira després de l’exigència del pacient d’obtindre un informe en moments previs a què la doctora començara l’horari de consultes.

A més, la sentència també condemna al pacient a dos mesos de multa per un delicte de lesions lleu, prohibició de comunicació i aproximació de sis mesos a l’afectada i un pagament econòmic, a més de les costes processals. Així mateix, durant els fets provats, es va evidenciar l’agressivitat del condemnat, amb frases com “mejor, així d’un colp mate a dos”, després d’advertir la víctima que estava embarassada de sis mesos.

“La sentència és un èxit per al col·lectiu metge, en especial per la violència en la conducta de l’agressor i la pena imposada, i esperem que sentències com esta servisquen com a acció dissuasòria perquè este tipus d’agressions no tornen a ocurrir”, hi ha assenyalat el lletrat dels servicis jurídics de l’ICOMV i DS Legal, Ignacio Montoro, encarregat de la defensa de la metgessa agredida.

Esta sentència es dóna a conéixer només una setmana després que l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València (ICOMV) fera públics les dades d’agressions a metges relatius a l’exercici de 2018, on es van computar 26 agressions. Estes xifres suposen un augment del 45% de les agressions a facultatius des de 2016, pese haver-se reconegut com a autoritat al personal sanitari en exercici de les seues funcions en la Llei de Salut Valenciana promulgada en 2014.

Des de l’ICOMV recorden als facultatius valencians que tenen a la seua disposició els servicis jurídics de la corporació per a oferir-los cobertura jurídica integral i recolzar-los davant de qualsevol agressió patida, així com l’Oficina d’Atenció Social per a prestar atenció psicològica. Per a facilitar estos tràmits, el Col·legi disposa d’una plataforma pionera en la seua pàgina web (www.comv.es) on es pot denunciar l’agressió patida i agilitzar així les gestions oportunes.

Per la seua banda, la presidenta de la corporació mèdica, la Dra. Mercedes Hurtado, valora positivament esta sentència i considera que esta resolució “Supone un gran avanç en la lluita contra les agressions a facultatius que tristament augmenten cada any, ja que actuen com a barrera dissuasòria amb els agressors i com a alé per als metges que denuncien este tipus de fets”.

Finalment, des de l’ICOMV animen als col·legiats a denunciar qualsevol agressió i insten a l’administració a potenciar els controls de seguretat i incidir en l’educació a la ciutadania per a tractar de revertir la tendència en l’augment de les agressions al personal sanitari.

 

 

 

L’1 d’abril comença el termini per a la presentació de sol·licituds al concurs d’Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària 2019

El Col·legi convoca, a través de la seua Comissió de Cooperació Mèdica, les Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària corresponent a 2019, amb una dotació econòmica en esta edició de 6000 euros totals. La presentació de sol·licituds pot realitzar-se de l’1 al 30 d’abril de 2019.

Bases del concurs d’Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària

1.- L’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València (ICOMV) , a través de la COMISSIÓ DE COOPERACIÓ MÈDICA, convoca per a l’any 2019 les Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària per a recolzar programes, projectes i activitats dirigits al desenrotllament y/o promoció de la salut, tant en l’àmbit nacional com internacional.

2.- Les ajudes van dirigides, a les activitats següents:

-Finançar projectes d’Acció Social Sanitària de la província de València, organitzats a nivell particular o per ONGs.

-Finançar projectes específics en l’àmbit de la Cooperació Internacional, promoguts tant per metges col·legiats com per ONGs amb experiència contrastada.

-Contribuir a costejar els gastos de desplaçament i estada als metges col·legiats que col·laboren en projectes en desenrotllament, amb el suport formal de la ONG o entitat responsable del projecte.

-Queden excloses d’estes ajudes les associacions de pacients, per no ser objectiu d’esta convocatòria.

3.- Dotació econòmica:

La dotació econòmica de la present convocatòria serà d’un mínim de 6000 euros totals, atorgant-se almenys 4 ajudes i un màxim indeterminat fins a completar la quantitat total avantdita, llevat que la comissió avaluadora i si és el cas la Junta de Govern de l’ICOMV, puguen considerar deserta alguna de les ajudes.

Així mateix la comissió avaluadora i si és el cas la Junta de Govern de l’ICOMV podran decidir les quanties atorgades a cada una de les sol·licituds.

Si no s’arribaren a presentar projectes suficients per a cobrir el mínim de quatre ajudes, el romanent podrà distribuir-se entre els altres premiats. Del total d’ajudes concedides un mínim del 50 % es destinarà a les sol·licituds que tinguen repercussió a nivell provincial.

La Junta Directiva de l’ICOMV es reserva el dret a repartir les ajudes entre diverses sol·licituds, finançar parcialment alguna d’elles, o deixar part o la totalitat de l’ajuda pressupostada sense destinar a ningú projecte.

4.- Sol·licituds i presentació.

Podran sol·licitar este tipus d’ajuda:

-Els metges col·legiats en la província de València,

-les ONGs sanitàries o sociosanitàries de la Província de València i,

-les ONGs sanitàries, d’àmbit nacional, que tinguen delegacions territorials en la Província de València.

Les sol·licituds presentades per ONGs, hauran de ser avalades per un metge col·legiat en la província de València.

Un mateix col·legiat no pot avalar més d’una sol·licitud d’un projecte, no sent possible ser beneficiari de més d’una ajuda a títol personal.

No podran sol·licitar ajudes en la present convocatòria aquelles ONGs o persones físiques que hagen sigut beneficiàries de les ajudes a la cooperació sanitària de l’ICOMV en la convocatòria anterior.

Les ONGs hauran d’estar inscrites com a mínim un any abans de la data d’edició d’esta convocatòria d’ajudes de l’ICOMV, en el registre Nacional d’Associacions, el registre d’Organitzacions No governamentals de Desenrotllament o altres de similars a nivell oficial europeu, estatal o automónico.

La presentació de sol·licituds es farà de l’1 al 30 d’Abril de 2019 en l‘Oficina Tècnica de Cooperació del Col·legi Oficial de Metges de València, amb seu en l’Avinguda de la Plata, núm. 34 (46013, València) .

Només s’acceptaran projectes presentats dins del termini establit.

 

 

Las solicit”Les sol·licituds d’ajuda es formalitzaran presentant la documentació següent:

-Documentació acreditativa de la colegiada/o que presenta la sol·licitud y/o de la ONG sol·licitant

-Per a sol·licituds presentades per col·legiats: document identificatiu i que acredite la col·legiació.

-Per a ONGs: document identificatiu de la mateixa i escrit realitzat per un col·legiat que avale la participació de dita ONG en la present convocatòria

-Descripció del projecte per al que se sol·licita l’ajuda, que detall.

-Població a qui va destinada.

-Viabilitat i sostenibilitat del projecte.

-Forma i terminis previstos d’execució.

-Pressupost desglossat de la quantitat total del projecte, detallant la quantia de l’ajuda sol·licitada i les ajudes rebudes o previstes d’altres entitats públiques o privades.

-Memòria resumida dels projectes i activitats realitzades en els últims 5 anys, o curriculum vitae del peticionari quan es tracte de persones físiques. 

-La Comissió de Cooperació de l’ICOMV podrà requerir la informació i documentació complementària que considere d’interés per a avaluar el projecte. Esta documentació haurà de ser presentada en un termini no superior a 5 dies hàbils des de la data en què siga requerida.

Les sol·licituds incompletes o que no s’ajusten a les bases d’esta convocatòria, quedaran excloses de la present convocatòria.

La formalització de la sol·licitud suposa l’acceptació de les bases de la convocatòria i de la resolució de la Junta de Govern de l’ICOMV, que serà inapel·lable, i davant de la qual no pot interposar-se recurs.

5.- Les sol·licituds seran valorades en primera instància per la Comissió de Cooperació i, posteriorment, aprovades o denegades per la Junta de Govern de l’ICOMV.

Com a criteris de valoració per a l’adjudicació de les ajudes es tindran en compte:

-Projecte d’Acció Social Sanitària.

-Àmbit territorial de l’activitat.

-Repercussió sobre la població beneficiària.

-Memòria i activitats dels sol·licitants, o currículum vítae si es tracta de persona física.

-Quantia de la petició i pressupost total desglossat del projecte o activitat.

-Continuïtat i sostenibilitat del projecte en el temps.

-En el cas que l’ajuda sol·licitada en la present convocatòria no finance en la seua totalitat el projecte presentat a la mateixa, haurà de presentar-se justificació d’altres mitjans de finançament que asseguren la seua realització.

6.- Resolució: la resolució de concessió o denegació de les ajudes es notificarà als interessats en el termini màxim de 30 dies naturals des del tancament de la convocatòria. En la mateixa notificació es determinarà la quantia de l’ajuda atorgada, així com les condicions específiques de la mateixa. L’entrega de la dita ajuda es realitzarà en un acte organitzat per l’ICOMV durant el mes de juny de 2019 dins dels actes de la patrona.

El sol·licitant queda obligat a deixar constància del patrocini del Col·legi Oficial de Metges de València en la promoció i comunicacions que es realitzen en relació amb l’activitat realitzada.

7.- Justificació de les ajudes. Els beneficiaris hauran de presentar memòria o informe amb els resultats de l’activitat realitzada en l’Oficina Tècnica de Cooperació del Col·legi Oficial de Metges de València, amb seu en l’Avinguda de la Plata, núm. 34 (46013, València), en el termini d’un any a partir de la concessió de l’ajuda.

Els beneficiaris de les ajudes hauran d’exposar públicament una breu presentació de l’activitat realitzada, en l’acte d’entrega de les ajudes de l’any següent.

8.- Publicitat.

-Serà publicada en la revista València Metgessa la relació dels perceptors d’ajudes amb el seu import corresponent, així com un resum posterior o memòria del projecte o activitat finançada.

-Així mateix, tant la convocatòria com la resolució i les activitats subsidiàries de les ajudes (com ara fotografies i actes derivats de l’acte d’entrega de premis o de la memòria justificativa) podran ser publicades per l’ICOMV.

 

Principi d’igualtat entre dones i hòmens.

Volem deixar constància que l’ús d’un únic gènere en la redacción de esta documentació pretén facilitar la seua lectura i evitar duplicar articles, substantius i adjectius per l’ús dels gèneres femení i masculino al mateix temps.

Per tant, declarem que en esta documentació:

-Es vetla per la transmissió d’una imatge igualitària, plural y no estereotipada de dones i hòmens.

-I, es promou el coneixement i la difusió del principi d’igualtat.

 

La presidenta de l’ICOMV participa en un debat sobre l’èxit professional i igualtat d’oportunitats en medicina celebrat en el CEU

La Dra. Mercedes Hurtado, com a presidenta del Col·legi de Metges de València, ha participat, junt amb altres doctores, en la taula redona dedicada a “Las claus de l’èxit professional en Medicina” que s’emmarca en les activitats promogudes des de la Unitat d’Igualtat de la Universitat amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, el pròxim 8 de març.

Junt amb la Dra. Mercedes Hurtado, les doctores Rosa Noguera, catedràtica d’Histologia de la UV; Pilar Carrau, cap de secció de la Unitat de Documentació Clínica i Admissió de La Fe; Reis Gómez-Zarzuela, coordinadora de MC Mutual; i Ana Gandia, directora metgessa del laboratori Eurofins/Analclinic, han debatut sobre les claus de l’èxit professional, responent a les preguntes Què es necessita per a aconseguir l’èxit professional? Són les mateixes claus per a hòmens que per a dones?

La degana de la Facultat de Ciències de la Salut, Alicia López, ha presentat esta taula redona junt amb la directora de la Unitat d’Igualtat de la CEU UCH, Ruth Abril, i la professora del Grau en Medicina Sonsoles Musoles.

Las claus de l’èxit

 

Curiositat, formació, constància i treball, són claus fonamentals per a aconseguir l’èxit professional. Un èxit que, segons hi ha assenyalat Mercedes Hurtado: “depén de les expectatives de cada persona. Per a un metge l’èxit és oferir la millor atenció al paciente”.  Rosa Noguera hi ha assenyalat que “per a aconseguir l’èxit cal tindre alineat el que un pensa, la qual cosa sent i el que fa. Per a la catedràtica d’Histologia la curiositat és fonamental per a arribar a on un vol”.

Reyes Gómez-Zarzuela ha animat els jóvens a estudiar molt “no s’aconseguix res sense esforç. Treball i constància, són claus per a aconseguir l’éxito”. En la mateixa línia, Pilar Carrau ha posat l’èmfasi en l’esforç “el èxit és la satisfacció del treball bé fet”.

“Vuestro primer èxit és poder estudiar Medicina” ha indicat Ana Gandia, “estudiar molt i aprofitar les oportunitats, és clau per a assolir els objectius profesionales”.

Igualtat, un camí per recórrer

La Dra. Sonsoles Musoles, professora de Medicina de la CEU UCH, ha recordat que en els últims anys s’ha produït un canvi sociodemogràfic en la professió mèdica: el nombre de dones que accedix a la carrera en les universitats, és superior al d’hòmens que accedixen a les mateixes. De fet, en este moment, en el Col·legi de Metges de València hi ha ja, més dones que hòmens col·legiats.

No obstant això, Mercedes Hurtado hi ha assenyalat que “queda molt camí per recórrer cap a la igualdad”. La presidenta del Col·legi de Metges ha recordat que les dones continuen trobant molts obstacles per a aconseguir llocs de responsabilitat “Hay que sumar talent, i en això els hòmens deuen participar”. En la mateixa línia, Rosa Noguera ha reconegut que “la bretxa està ací. Necessitem als hòmens per a aconseguir la igualdad”.

Las protagonistes d’esta taula han coincidit a assenyalar la importància de la coresponsabilitat, de la cooperació entre hòmens i dones, i un canvi en l’educació de la societat, com a claus fonamentals per a avançar en el camí cap a la igualtat d’oportunitats.

 

 

El Col·legi consolida la seua aposta per la solidaritat convertint-se en seu del IV Congrés Internacional de Cooperació Mèdica

 

El Col·legi de Metges de València (ICOMV) albergarà en 2021 el IV Congrés Internacional de Cooperació Mèdica de l’OMC, arreplegant el testimoni de Santiago de Compostel·la.

Com explicava la presidenta del Col·legi, la Dra. Mercedes Hurtado: València s’està preparant per a acollir esta cita amb els braços oberts. “La cooperació connecta i es basa en un sentit humanista de la medicina, de tractar de forma igualitària i d’oferir les mateixes oportunitats de salut a totes les persones”.

 

Amb la proclamació de València com pròxima seu d’este esdeveniment, el Col·legi de Metges consolida la seua aposta per la cooperació i acció social humanitària, i consolida el paper protagonista per a congregar en la seua seu als distints actors de l’ampli món de la labor humanitària.

Com indica el president de l’Oficina Tècnica de Cooperació Mèdica de l’ICOMV, el Dr. Jesús Gil: “es tracta d’un escenari idoni per a poder intercambiar inquietuds i necessitats; així com per a compartir experiències sanitàries en el terreny i informar i formar sobre pràctiques en este àmbit”.

 

El IV Congrés Internacional de Cooperació Mèdica representa una oportunitat per a trobar-se, formar-se i reforçar els vincles entre distintes organitzacions professionals i especialistes dedicats al voluntariat en el camp sanitari.

El Col·legi de Metges de València com a amfitrió de les jornades invita per mitjà d’este vídeo a sumar-se a tots els interessats contagia’t de solidaritat!

 

 

El Col·legi acull a 60 experts en el maneig d’Incidents Múltiples Víctimes i Catàstrofes organitzat per la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències

El Col·legi acull en la seua seu a 60 experts i 450 participants durant la Trobada internacional de Maneig Avançat en Incidents de Múltiples Víctimas  i Catàstrofes que organitza la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES) a fi de compartir els coneixements en este camp i poder aprendre de les experiències prèvies en situacions imprevistes. De fet, les conferències han comptat amb ponents professionals para hablar de la tragèdia del metre de València de 2006, l’accident del tren Alvia de Santiago de Compostel·la de 2013, l’atemptat de les Rambles de 2017, l’atemptat terrorista de Manchester Arena en 2017  i poder traslladar el que aprén a la resta de companys.

 

Durant la inauguració, la presidenta del Col·legi, la Dra. Mercedes Hurtado, agraïa a SEMES i al seu president nacional el Dr. Juan G. Armengol, així com al president de SEMES-CV, Dr. Javier Millán, la confiança depositada en la seu col·legial, per a celebrar novament un esdeveniment de tal rellevància.

Per la seua banda, la representant dels metges valencians, la Dra. Hurtado, assenyalava: “Quan parlem de medicina en emergències i emergències i d’una formació específica en el cas d’incidents amb múltiples víctimes, és necessari que concentrem tota l’experiència adquirida en situacions semblants per a poder compartir-la i aprendre-la. La millor gestió, la millor eficàcia, la major agilitat, l’aconseguirem amb la millor preparació, amb els millors protocols d’actuació, amb les millors estratègies i la planificació que ens aporta l’aprenentatge de casos anteriors. Sempre en benefici dels nostres pacients perquè, com indica la cèlebre paradoja: La millor improvisació és l’adequadament preparada”.

 

El Col·legi de Metges de València sol·licita al delegat del Govern que s’amplien el nombre de places MIR

Representants de la corporació col·legial encapçalaments per la presidenta, la Dra. Mercedes Hurtado, han mantingut una reunió amb el delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, en la que s’ha traslladat la preocupació davant de la falta de metges especialistes per als pròxims anys. La representant del col·lectiu metge valencià ha qualificat la reunió de fructífera i ha destacat la bona predisposició del màxim responsable del Govern davant de les qüestions plantejades.

L’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València (ICOMV) informa de que al llarg de la reunió, que s’ha prolongat durant més d’una hora, la Dra. Hurtado ha expressat la seua preocupació davant de la falta d’especialistes metges que contrasta amb les escasses places de Metge Intern Resident (MIR) que s’oferixen anualment. Per això, ha presentat el delegat del Govern l’informe realitzat pel Col·legi professional en què es preveu la jubilació del 20%.

Segons ha explicat la Dra. Hurtado a Juan Carlos Fulgencio: “és poc comprensible que es queden tants metges sense accedir a una plaça MIR mentres tenim ja en l’actualitat dèficit de places d’algunes especialitats mèdiques i es preveu que en pocs anys s’agreuge considerablement el problema. Per això, ha sol·licitat al delegat del Govern la interlocució amb el ministeri de Sanitat per a posar solucions davant d’esta greu problemàtica”.

Des de l’ICOMV detallen que durant la trobada també s’ha traslladat la preocupació per l’augment exponencial de les agressions als metges. En eixe sentit, Hurtado ha oferit que siga València la ciutat pilot en què es prove l’aplicació que està desenrotllant el Ministeri de l’Interior per a reduir les agressions. Esta aplicació permetrà que en cas de veure’s el metge en una situació de risc per a la seua integritat, telemàticament puguen avisar a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i per mitjà de la geolocalización del seu telèfon mòbil puguen ser auxiliats per patrulles policials.

Finalment, durant la reunió s’ha avançat també en la posada en marxa dels cursos de formació que impartiran policies amb especialització psicològica en la seu col·legial per a dotar els professionals metges d’estratègies i metodologies que permeten al metge minimitzar al màxim les possibilitats de patir una agressió per part d’un pacient.

El Col·legi va dedicar una sessió a la sanitat militar: quan la medicina es desenrotlla en un entorn hostil

El Col·legi Oficial de Metges de València (ICOMV) va acollir la conferència titulada “Sanitat Militar: ahir i hui” impartida pel General de Brigada de Sanitat, Manuel José Va guiar-te Linares.  A la cita van acudir més de 150 metges entre els que es trobaven membres destacats de l’àmbit militar i civil, així com representants de la universitat i de la Junta de Govern del Col·legi, entre ells el conseller i Tinent Coronel mèdic, el Dr. Ricardo Zaragozá

El metge militar, el Dr. Guiote , condecorat amb altes distincions i reconegut per les seues nombroses missions en l’estranger va fer un repàs de la història de la sanitat militar i els avanços mèdics propiciats en el context de conflictes bèl·lics i intervencions militars internacionals.

Com comentava l’expert: “El desenrotllament de la sanitat militar és inherent a la pròpia evolució de l’exèrcit. La seua diferència amb la sanitat civil no residix en les tècniques empleades, sinó en que la seua funció principal és recolzar a un exèrcit en combat o operacions militars”.

Al final, es tracta de desenrotllar la medicina en un entorn hostil. “De ací que els metges militars reben formació sanitària i militar de forma paralela”.

Com assenyalava el General Guiote. “Existixen unes característiques pròpies de la sanitat militar que li conferixen un valor afegit en situacions hostils (terrorisme, catàstrofes naturals, explosius, tiradors actius, conflictes bélicos…) com són la seua facultat d’exportar a qualsevol situació d’estrés i risc físic la seua capacitat organitzativa, el seu coneixement i el seu disciplina”.

Durant la seua intervenció va destacar les contribucions que la sanitat militar ha aportat al llarg de la seua història a la sanitat d’emergències, a la traumatologia moderna… Així com avanços com l’anestèsia epidural, les transfusions en el camp de batalla, la telemedicina…

Així mateix, afegia.” qui desitge dedicar-se a la sanitat militar ha d’agradar-li la vida militar i tindre un cert esperit de sacrifici”.

 

 

 

 

 

El Dr. Ortega inaugura el XXXIV Congrés de la Societat Valenciana de Cirurgia

El vicepresident del Col·legi de Metges de València (ICOMV) ha agraït durant la inauguració del XXXIV Congrés de la Societat Valenciana de Cirurgia la confiança depositada de forma reiterada en el Col·legi de Metges de València al Dr. Eduardo García Granero -president de SVC- i resta d’organitzadors, per tornar a triar com a seu per a la seua cita anual a la casa dels metges valencians.

Un any més els cirurgians valencians debaten els temes més actuals del seu camp, amb posades en comú, ponències rellevants i actualització en els temes més nous

 

 

 

 

L’ICOMV celebra el Nadal amb els més menuts de la família mèdica

 

Els somriures dels fills i néts dels col·legiats han omplit la seu col·legial, inundant amb el seu entusiasme cada un dels seus racons. Junts han disfrutat del berenar i el posterior espectacle on han pogut cantar, ballar i moure’s al ritme de la música marcat per l’obra teatral de la companyia valenciana “La banda del drac” en una proposta que unix jocs i cançons i que ha aconseguit sumar tota la família.

Així mateix, hem pogut conéixer els guanyadors del concurs de dibuix de les felicitacions nadalenques, valorades conjuntament per l’Associació de Metges Artistes (representada pels companys Mª Luisa Escampava, Luis Miguel Rodríguez, Javier Martín, Mª José Francés i José María Hernández) junt amb els representants de la Junta de la Corporación  (representada pels doctors Luis Ortega i Amparo Villalba) .

Després de la valoració de diversos criteris artístics, originalitat, proporcionalitat, colorido… la puntuació ha donat com resultat als premiats següents: Ángela Moliner Galbis (6 anys) , Mario Gimeno Montesinos (7 anys) , Marta Solís Boscá (10 anys) . Així mateix, en l’acta han reflectit que el premi especial del jurat per a la làmina que serà portada de la postal nadalenca de l’ICOMV en 2019, correspon a Ángela Moliner.

 

Els guanyadors van rebre com a record d’este dia una bicicleta de mans de la presidenta del Col·legi, la Dra. Mercedes Hurtado, i del vicepresident 1r, Dr. Pedro Ibor. I esta jornada festiva va finalitzar compartint la màgia del Nadal amb l’entrega de la carta dels més xicotets al visir dels Reis Mags. Segur que s’han portat molt bé!

 

La família Levi-Navarro i Damiá dóna un piano Pleyel a l’ICOMV

Des del nord de França al Col·legi de Metges de València, des del saló d’una llar fins al saló Ramón i Cajal del Col·legi de Mitjans, ha viatjat este piano de la marca Pleyel gràcies a la donació de la família Levi-Navarro i Damiá…Para que la seua música forme part del patrimoni dels col·legiats.

La presidenta del Col·legi, la Dra. Hurtado, junt amb el vicepresident 2n, el Dr. Ortega, han mostrat el seu agraïment per rebre esta joia museística i musical, la melodía se del qual ha pogut escoltar a través de la interpretació de “Exemples musicals”de Carlos Barra. 

 

Com expressava la presidenta del Col·legi de Metges de València, la Dra. Mercedes Hurtado: “”agraïm la generositat de la família Levi-Navarro i Damiá al donar este piano, que tant valor sentimental té per a ells, confiem a ser els seus dignes depositarios”;. I afegia: “Confiamos en que les seues notes i la seua melodia recorden sempre al llarg de la història l’altruisme de la família Levi-Navarro i Damiá al donarlo”.

 

Perquè així es recorde el Dr. Ortega, junt la Dra. Manuela Damiá, han descobert una placa commemorativa -incorporada en el piano- d’este acte de donació. Per la seua banda, la Dra. Damiá ha expressat amb gran emoció el significat per a la família del piano, i la seua alegria que forme a formar part del Col·legi de Metges, amb el que hi ha una relació estreta al llarg dels anys.