L’1 d’abril comença el termini per a la presentació de sol·licituds al concurs d’Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària 2019

El Col·legi convoca, a través de la seua Comissió de Cooperació Mèdica, les Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària corresponent a 2019, amb una dotació econòmica en esta edició de 6000 euros totals. La presentació de sol·licituds pot realitzar-se de l’1 al 30 d’abril de 2019.

Bases del concurs d’Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària

1.- L’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València (ICOMV) , a través de la COMISSIÓ DE COOPERACIÓ MÈDICA, convoca per a l’any 2019 les Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària per a recolzar programes, projectes i activitats dirigits al desenrotllament y/o promoció de la salut, tant en l’àmbit nacional com internacional.

2.- Les ajudes van dirigides, a les activitats següents:

-Finançar projectes d’Acció Social Sanitària de la província de València, organitzats a nivell particular o per ONGs.

-Finançar projectes específics en l’àmbit de la Cooperació Internacional, promoguts tant per metges col·legiats com per ONGs amb experiència contrastada.

-Contribuir a costejar els gastos de desplaçament i estada als metges col·legiats que col·laboren en projectes en desenrotllament, amb el suport formal de la ONG o entitat responsable del projecte.

-Queden excloses d’estes ajudes les associacions de pacients, per no ser objectiu d’esta convocatòria.

3.- Dotació econòmica:

La dotació econòmica de la present convocatòria serà d’un mínim de 6000 euros totals, atorgant-se almenys 4 ajudes i un màxim indeterminat fins a completar la quantitat total avantdita, llevat que la comissió avaluadora i si és el cas la Junta de Govern de l’ICOMV, puguen considerar deserta alguna de les ajudes.

Així mateix la comissió avaluadora i si és el cas la Junta de Govern de l’ICOMV podran decidir les quanties atorgades a cada una de les sol·licituds.

Si no s’arribaren a presentar projectes suficients per a cobrir el mínim de quatre ajudes, el romanent podrà distribuir-se entre els altres premiats. Del total d’ajudes concedides un mínim del 50 % es destinarà a les sol·licituds que tinguen repercussió a nivell provincial.

La Junta Directiva de l’ICOMV es reserva el dret a repartir les ajudes entre diverses sol·licituds, finançar parcialment alguna d’elles, o deixar part o la totalitat de l’ajuda pressupostada sense destinar a ningú projecte.

4.- Sol·licituds i presentació.

Podran sol·licitar este tipus d’ajuda:

-Els metges col·legiats en la província de València,

-les ONGs sanitàries o sociosanitàries de la Província de València i,

-les ONGs sanitàries, d’àmbit nacional, que tinguen delegacions territorials en la Província de València.

Les sol·licituds presentades per ONGs, hauran de ser avalades per un metge col·legiat en la província de València.

Un mateix col·legiat no pot avalar més d’una sol·licitud d’un projecte, no sent possible ser beneficiari de més d’una ajuda a títol personal.

No podran sol·licitar ajudes en la present convocatòria aquelles ONGs o persones físiques que hagen sigut beneficiàries de les ajudes a la cooperació sanitària de l’ICOMV en la convocatòria anterior.

Les ONGs hauran d’estar inscrites com a mínim un any abans de la data d’edició d’esta convocatòria d’ajudes de l’ICOMV, en el registre Nacional d’Associacions, el registre d’Organitzacions No governamentals de Desenrotllament o altres de similars a nivell oficial europeu, estatal o automónico.

La presentació de sol·licituds es farà de l’1 al 30 d’Abril de 2019 en l‘Oficina Tècnica de Cooperació del Col·legi Oficial de Metges de València, amb seu en l’Avinguda de la Plata, núm. 34 (46013, València) .

Només s’acceptaran projectes presentats dins del termini establit.

 

 

Las solicit”Les sol·licituds d’ajuda es formalitzaran presentant la documentació següent:

-Documentació acreditativa de la colegiada/o que presenta la sol·licitud y/o de la ONG sol·licitant

-Per a sol·licituds presentades per col·legiats: document identificatiu i que acredite la col·legiació.

-Per a ONGs: document identificatiu de la mateixa i escrit realitzat per un col·legiat que avale la participació de dita ONG en la present convocatòria

-Descripció del projecte per al que se sol·licita l’ajuda, que detall.

-Població a qui va destinada.

-Viabilitat i sostenibilitat del projecte.

-Forma i terminis previstos d’execució.

-Pressupost desglossat de la quantitat total del projecte, detallant la quantia de l’ajuda sol·licitada i les ajudes rebudes o previstes d’altres entitats públiques o privades.

-Memòria resumida dels projectes i activitats realitzades en els últims 5 anys, o curriculum vitae del peticionari quan es tracte de persones físiques. 

-La Comissió de Cooperació de l’ICOMV podrà requerir la informació i documentació complementària que considere d’interés per a avaluar el projecte. Esta documentació haurà de ser presentada en un termini no superior a 5 dies hàbils des de la data en què siga requerida.

Les sol·licituds incompletes o que no s’ajusten a les bases d’esta convocatòria, quedaran excloses de la present convocatòria.

La formalització de la sol·licitud suposa l’acceptació de les bases de la convocatòria i de la resolució de la Junta de Govern de l’ICOMV, que serà inapel·lable, i davant de la qual no pot interposar-se recurs.

5.- Les sol·licituds seran valorades en primera instància per la Comissió de Cooperació i, posteriorment, aprovades o denegades per la Junta de Govern de l’ICOMV.

Com a criteris de valoració per a l’adjudicació de les ajudes es tindran en compte:

-Projecte d’Acció Social Sanitària.

-Àmbit territorial de l’activitat.

-Repercussió sobre la població beneficiària.

-Memòria i activitats dels sol·licitants, o currículum vítae si es tracta de persona física.

-Quantia de la petició i pressupost total desglossat del projecte o activitat.

-Continuïtat i sostenibilitat del projecte en el temps.

-En el cas que l’ajuda sol·licitada en la present convocatòria no finance en la seua totalitat el projecte presentat a la mateixa, haurà de presentar-se justificació d’altres mitjans de finançament que asseguren la seua realització.

6.- Resolució: la resolució de concessió o denegació de les ajudes es notificarà als interessats en el termini màxim de 30 dies naturals des del tancament de la convocatòria. En la mateixa notificació es determinarà la quantia de l’ajuda atorgada, així com les condicions específiques de la mateixa. L’entrega de la dita ajuda es realitzarà en un acte organitzat per l’ICOMV durant el mes de juny de 2019 dins dels actes de la patrona.

El sol·licitant queda obligat a deixar constància del patrocini del Col·legi Oficial de Metges de València en la promoció i comunicacions que es realitzen en relació amb l’activitat realitzada.

7.- Justificació de les ajudes. Els beneficiaris hauran de presentar memòria o informe amb els resultats de l’activitat realitzada en l’Oficina Tècnica de Cooperació del Col·legi Oficial de Metges de València, amb seu en l’Avinguda de la Plata, núm. 34 (46013, València), en el termini d’un any a partir de la concessió de l’ajuda.

Els beneficiaris de les ajudes hauran d’exposar públicament una breu presentació de l’activitat realitzada, en l’acte d’entrega de les ajudes de l’any següent.

8.- Publicitat.

-Serà publicada en la revista València Metgessa la relació dels perceptors d’ajudes amb el seu import corresponent, així com un resum posterior o memòria del projecte o activitat finançada.

-Així mateix, tant la convocatòria com la resolució i les activitats subsidiàries de les ajudes (com ara fotografies i actes derivats de l’acte d’entrega de premis o de la memòria justificativa) podran ser publicades per l’ICOMV.

 

Principi d’igualtat entre dones i hòmens.

Volem deixar constància que l’ús d’un únic gènere en la redacción de esta documentació pretén facilitar la seua lectura i evitar duplicar articles, substantius i adjectius per l’ús dels gèneres femení i masculino al mateix temps.

Per tant, declarem que en esta documentació:

-Es vetla per la transmissió d’una imatge igualitària, plural y no estereotipada de dones i hòmens.

-I, es promou el coneixement i la difusió del principi d’igualtat.

 

L’1 d’abril comença el termini per a la presentació de sol·licituds al concurs d’Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària de l’ICOMV

El Col·legi Oficial de Metges de València (ICOMV) , a través de la Comissió de Cooperació Mèdica, convoca per a l’any 2018 les Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària per a recolzar programes, projectes i activitats dirigits al desenrotllament y/o promoció de la salut, tant en l’àmbit nacional com internacional.

La dotació econòmica de la present convocatòria serà de 7.500 euros totals, atorgant-se un mínim de 4 ajudes i un màxim indeterminat fins a completar la quantitat total avantdita, llevat que la comissió avaluadora i si és el cas la Junta de Govern de l’ICOMV, puguen considerar deserta alguna de les ajudes.

La presentació de sol·licituds es farà de l’1 al 30 d’abril de 2018 en l’Oficina Tècnica de Cooperació del Col·legi Oficial de Metges de València, amb seu en l’Avinguda de la Plata, núm. 34 (46013, València) .

Les ajudes van dirigides, a les activitats següents: finançar projectes d’Acció Social Sanitària de la província de València, organitzats a nivell particular o per ONGs; Finançar projectes específics en l’àmbit de la Cooperació Internacional, promoguts tant per metges col·legiats com per ONGs amb experiència contrastada i contribuir a costejar els gastos de desplaçament i estada als metges col·legiats que col·laboren en projectes en desenrotllament, amb el suport formal de la ONG o entitat responsable del projecte