Noticias Ilustre Colegio de Médicos de Valencia

L’ICOMV convoca l’Assemblea General Ordinària el pròxim 17 de Desembre

Per acord de la Junta de Govern d’este Col·legi Oficial de Metges, adoptat en la sessió celebrada el dia 12 de Novembre d’enguany, es convoca la ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc en la seu col·legial el pròxim dia 17 de Desembre, a les 19.00 hores en primera convocatòria, i a les 19.30 hores en segona convocatòria, amb el següent:

 

ORDE DEL DIA

 

1r. Lectura i aprovació, si és procedent, del acta de la sessiò de l’Assemblea General Ordinària de 16 d´Abril de 2019.

2n. Informe de la Sra. Presidenta.

3r.  Aprovació, si escau, del Pressupost d’Ingressos i de Despeses de l´any 2020.

4t.  Informe de la Vocalia de Jubilats.

5t.  Precs i Preguntes.

 

(De conformitat amb el que disposen els Estatuts Particulars, durant els deu dies anteriors a la celebració de l’Assemblea estarà a disposició dels col·legiats que ho sol·liciten en la Secretaria del Col·legi, durant les hores de despatx, la documentació dels assumptes a deliberar en l’Assemblea convocada, també podran trobar-los en la Web del Col·legi en la seua Àrea Privada.)