Noticias Ilustre Colegio de Médicos de Valencia

L’ICOMV convoca l’Assemblea General Ordinària el pròxim 19 de desembre

Per acord de la Junta de Govern d’este Col·legi Oficial de Metges, adoptat en sessió celebrada el dia 20 de Novembre d’enguany, es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc en la seu col·legial el pròxim dia 19 de Desembre, a les 18.30 hores en primera convocatòria, i a les 19.30 hores en segona convocatòria, amb el següent:

ORDE DEL DIA

1r. Lectura i aprovació, si és procedent, del acta de la sessiò de l’Assemblea General Ordinària de 15 de Maig de 2018.

2n. Informe de la Sra. Presidenta.

3r. Aprovació, si escau, del Pressupost d’Ingressos i de Despeses de l´any 2019.

4t. Informe de la Vocalia de Jubilats.

5t. Precs i Preguntes.

(De conformitat amb el que disposen els Estatuts Particulars, durant els deu dies anteriors a la celebració de l’Assemblea estarà a disposició dels col·legiats que ho sol·liciten en la Secretaria del Col·legi, durant les hores de despatx, la documentació dels assumptes a deliberar en l’Assemblea convocada, també podran trobar-los en la Web del Col·legi en la seua Àrea Privada.)