Calendari electoral de l’ICOMV

A l’empara de l’article 16. 1, a) dels Estatuts Particulars del Col·legi de Metges de València, el Ple de la Junta de Govern, en sessió de data 8 de març de 2018, ha acordat convocar eleccions per a la seua renovació.

Els càrrecs que han de ser objecte d’elecció són els següents: President, Vicepresident primer, Vicepresident segon, Secretari, Vicesecretari, Tresorer- Comptador, Conseller 1r, Conseller 2n, Conseller 3r, Conseller 4t, Conseller 5t, Conseller 6t, Conseller 7m, Conseller 8u i Conseller 9é.

El calendari electoral serà el següent:

8 març           Convocatòria eleccions i sorteig designació vocals Junta Electoral.

12 març         Publicació de la convocatòria en premsa.

Inserció en el tauler d’anuncis del Col·legi.

Circular de la mateixa a tots els col·legiats.

Començament del termini per a sol·licitar el vot per correu.

Exposició del cens electoral en el tauler d’anuncis del Col·legi.

15 març         Constitució Junta Electoral.

27 març         Últim dia per a formular reclamacions al cens i esmenar causes d’exclusió del mateix.

5 abril            Últim dia per a la presentació de candidatures davant de la Junta Electoral.

18 abril         Proclamació de candidatures.

18 abril         Finalitza el termini per a la sol·licitud del vot per correu.

29 abril        Finalitza termini per a la remissió dels vots per correu certificat.

3 maig          Eleccions.

1 juny           Presa de possessió dels membres de la Junta de Govern.

 

La votació tindrà lloc en la seu col·legial, sítia a València, Avinguda de la Plata, número 34, el dia 3 de maig pròxim, romanent obertes les urnes des de les 09 fins a les 21 hores.

Les candidatures als càrrecs de la Junta de Govern, que seran votades globalment, es presentaran en llistes tancades a la Junta Electoral en horari d’oficina del Col·legi (dilluns a divendres, de 08 a 14 hores, i dilluns a dijous, de 16 a 20 hores) dins dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es faça pública la convocatòria, per la qual cosa el pròxim dia 5 d’abril serà l’últim per a això, havent d’incloure els candidats per a cada càrrec i, a més, quatre candidats suplents, amb l’expressió de la seua orde de col·locació, número de col·legiat, domicili actual i telèfon de contacte, designant-se, també, un representant davant de la Junta Electoral i un suplent, que hauran de ser col·legiats amb almenys dos anys d’antiguitat, i no formar part de la candidatura, assenyala un número de fax a l’efecte de notificacions.

A partir de la convocatòria el col·legiat que vullga exercir el vot per correu haurà de sol·licitar-ho per mitjà de compareixença personal, expirant el termini per a això el dia 18 d’abril pròxim. La dita sol·licitud impedix votar personalment el dia de les eleccions.