L’ICOMV convoca l’Assemblea General Ordinària el pròxim 16 de abril

Per acord de la Junta de Govern d’este Col·legi Oficial de Metges, adoptat en sessió celebrada el dia 26 de març d’enguany, es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc en la seu col·legial el pròxim dia 16 d´abril de 2019, a les 18.30 hores en primera convocatòria, i a les 19.00 hores en segona convocatòria, amb el següent:

ORDE DEL DIA

1r. Lectura i aprovació, si és procedent, del acta de la sesió de l’Assemblea General Ordinària de 19 de desembre de 2018.

2n. Informe de la Sra. Presidenta.

3r. Lectura de la memòria de Secretaría corresponent a l´any 2018.

4t. Aprovaciò, si és procedent, del Balanç de Situació i Liquidació del Pressupost d’Ingressos i de Despeses de l’exercici 2018.

5t. Informe de la Vocalia de Metges Jubilats.

6t. Precs i Preguntes.

(De conformitat amb el que disposa els Estatuts Particulars, durant els deu dies anteriors a la celebració de l’Assemblea estarà a disposició dels col·legiats que ho sol·liciten en la Secretaria del Col·legi, durant les hores de despatx, la documentació dels assumptes a deliberar en l’Assemblea convocada, també podran trobar-los en la Web del Col·legi en la seua Àrea Privada.)

València, 26 de març de 2019