ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ DE l’IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Los presentes Estatutos fueron aprobados por el Patronato el día 2 de marzo de 2011 y registrados en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana el día 22 de junio de 2011.

ÍNDEX ( pulse para a veure el contingut)

Disposicions generals

Article 1. Denominació i naturalesa
Article 2. Personalitat i capacitat
Article 3. Règim
Article 4. Nacionalitat i domicili
Article 5. Àmbit d’actuació

Objecte de la Fundació i regles bàsiques per a la determinació de beneficiaris i aplicació dels recursos al compliment dels fins fundacionals.

Article 6. Fins i activitats
Article 7. Llibertat d’actuació
Article 8. Determinació dels beneficiaris

Govern de la Fundació

Article 9. El Patronat
Article 10. Delegació i apoderaments
Article 11. Composició del Patronat
Article 12. Acceptació del càrrec de patró
Article 13. Cessament i substitució de patrons
Article 14. Obligacions i responsabilitat dels patrons
Article 15. Caràcter gratuït del càrrec de patró
Article 16. Organització del Patronat
Article 17. El President
Article 18. El Vicepresident
Article 19. El Secretari
Article 20. El Tresorer
Article 21. Facultats del Patronat
Article 22. Reunions del Patronat i convocatòria
Article 23. Forma de deliberar i prendre acords
Article 24. Obligacions del Patronat

Règim Econòmic

Article 25. Patrimoni de la Fundació
Article 26. Dotació de la Fundació
Article 27. Del finançament
Article 28. Administració
Article 29. Règim comptable i pressupostari

De la modificació, fusió o Extinció

Article 30. Modificació d’estatuts
Article 31. Fusió o extinció

DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1 – Denominació i naturalesa

Amb la denominació de “Fundación de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de la Província de València de la Comunitat Valenciana”, es constituïx una organització de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, el patrimoni de la qual es troba afectat, de forma duradora, a la realització dels fins d’interés general, propis de la Institució.

La Fundació tindrà caràcter educatiu i científic en matèria sanitària, i estarà sotmesa a la tutela del Protectorat de Fundacions que exercix la Generalitat Valenciana.

Art. 2 – Personalitat i capacitat

La Fundació adquirirà personalitat jurídica des de la inscripció de l’escriptura pública de la seua constitució en el corresponent Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Art. 3 – Règim

La Fundació es regirà per la voluntat del fundador, pels presents Estatuts, per les disposicions i normes que en interpretació i desenrotllament dels mateixos establisca el Patronat, i en tot cas per les disposicions legals vigents.

Art. 4 – Nacionalitat y domicili

La Fundació té nacionalitat espanyola.

El domicili social de la Fundació radicarà en l’Avinguda de la Plata, número 20 de València.

Per acord del Patronat i amb la corresponent modificació estatutària podrà traslladar-se el dit domicili. Tal reforma estatutària s’inscriurà en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Art. 5 – Àmbit d’actuació

La Fundació desenrotllarà les seues activitats principalment en el territori de la Comunitat Valenciana.

OBJECTE DE LA FUNDACIÓ I REGLES BÀSIQUES PER A LA DETERMINACIÓ DE BENEFICIARIS I APLICACIÓ DELS RECURSOS AL COMPLIMENT DELS FINS FUNDACIONALS

Art. 6 – Fines y actividades

Fins i activitats La Fundació té com a objecte principal la promoció, programació, participació, desplegament i execució de qualsevol tipus d’activitat científica i docent en el camp de la medicina i la sanitat.

Constituïx igualment objecte fonamental de la Fundació la promoció, participació, desplegament i execució d’activitats, de qualsevol naturalesa, tendent a fomentar projectes de protecció social destinats a l’ajuda del metge amb problemes familiars, òrfens, personal de Corporacions d’esta naturalesa i organitzacions d’ajuda comunitària. Les prestacions de la Fundació s’atorgaran de forma no lucrativa.

Correspon al Patronat de la Fundació determinar el mode en què s’hauran de complir els fins esmentats en este article.

A títol merament enunciatiu, la Fundació podrà realitzar les activitats següents:

 1. Organitzar i coordinar cursos, col·loquis, fòrums de debats, congressos, sessions d’estudis i totes aquelles activitats formatives pròpies dels seus fins.
 2. Concedir beques i ajudes a persones o entitats, especialment a metges postgraduats.
 3. Promoure i facilitar amb eixe mateix esperit la investigació dins del camp de la Sanitat.
 4. Promocionar, impulsar i facilitar activitats de formació mèdica continuada.
 5. Organitzar i col·laborar en la celebració d’exposicions generals monogràfiques del món sanitari.
 6. Subvencionar i editar, si és procedent, llibres, publicacions i monografies relacionades amb temes sanitaris.
 7. Promoure, impulsar i facilitar la creació de Fòrums de debat oberts a la societat sobre temes relacionats amb la salut i la cultura en general, dirigits a fomentar la inserció del món sanitari en la societat.
 8. Qualssevol altres actuacions que permeten a la Fundació el compliment dels seus fins.

Art. 7 – Libertat d’ actuació

El Patronat tindrà plena llibertat per a determinar les activitats de la Fundació tendents a la consecució d’aquells objectius concrets que, segons el parer d’aquell i dins del compliment dels seus fins, siguen els més adequats o convenients en cada moment.

La Fundació podrà desenrotllar per si mateixa activitats econòmiques l’objecte de la qual estiga relacionat amb els fins fundacionals o siguen accessòries o complementàries a les mateixes.

Art. 8 – Determinació dels beneficiaris

Seran possibles beneficiaris de la Fundació els metges, el seu entorn social, familiar i professional. La Fundació atorgarà amb criteris d’imparcialitat, objectivitat i no discriminació els seus beneficis a les persones que reunint les condicions expressades anteriorment estime el Patronat que són legítims creditors dels mateixos, d’acord amb les bases, normes o regles que establisca a este efecte.

Ningú podrà al·legar enfront de la Fundació dret preferent a gaudir dels seus beneficis, ni imposar la seua atribució a persona determinada.

GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Art. 9 – El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació, que executarà les funcions que li corresponen amb subjecció al que disposa l’ordenament jurídic i en els presents Estatuts.

Art. 10 – Delegació i apoderaments

El Patronat podrà delegar les seues facultats en un o més dels seus membres que exerciran les facultats consignades en l’acord de delegació, mancomunada o solidàriament, o en una Comissió executiva. No són delegables l’aprovació dels comptes i del pla d’actuació, la modificació d’Estatuts, la fusió i la liquidació de la Fundació ni aquells actes que requerisquen l’autorització del Protectorat.

El Patronat podrà constituir en el seu si una Comissió Executiva a què atribuïsca les funcions que estime convenients.

La Comissió Executiva estarà formada pel President, Vicepresident, Tresorer i Secretari del Patronat.

El Patronat també podrà constituir Comités o qualssevol altres òrgans col·legiats sense que siga imprescindible que els que ho integren tinguen el caràcter de patrons.

Art. 11 – Composició del Patronat

El Patronat estarà integrat per:

 1. a) President del Col·legi de Metges de València
 2. b) Patrons que pertanguen a la Junta de Govern del Col·legi de Metges de València, en nombre de sis.
 3. c) Un patró per cada un dels organismes, institucions o entitats següents que recaurà en la persona que ostente el càrrec que s’indica, o persona en qui delegue:
 • Conseller de Sanitat del Govern Valencià
 • President de la Diputació de la Província de València
 • Alcalde de l’Ajuntament de València
 • Degà de la Facultat de Medicina de València
 • President de la Reial Acadèmia de Medicina de València
 1. d) Un patró pertanyent a alguna de les Societats Científiques valencianes.
 2. e) Dos patrons, persones físiques, que pertanguen a l’àmbit empresarial valencià.

El primer Patronat serà el designat en l’Acta Fundacional per la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de València.

Els patrons que pertanguen a la Junta de Govern del Col·legi de Metges de València seran designats per esta d’entre els seus membres, romanent en els seus càrrecs mentres no perden la dita condició.

Los patronos a que se refieren los apartado d) y e) anteriores, serán designados por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Valencia y desempeñaran sus funciones durante cinco años, pudiendo ser reelegidos un número indefinido de veces.

Art. 12 – Acceptació del càrrec de patró

Els patrons entraran a exercir les seues funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec en escriptura pública, en document privat amb firma legitimada per notari, per mitjà de compareixença realitzada a este efecte en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

El càrrec de patró que recaiga en persona física haurà d’exercir-se personalment.

Podrà actuar en nom de qui fora cridat a exercir la funció patró per raó del càrrec que ocupara, la persona a qui corresponga la seua substitució.

Art. 13 – Cessament i substitució de patrons

 1. El cessament dels patrons de la Fundació es produirà en els supòsits següents:
 1. a) Per mort o declaració de defunció, així com per extinció de la persona jurídica.
  b) Per renúncia, comunicada amb les degudes formalitats.
  c) Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat, d’acord amb el que establix legalment.
  d) Per cessament en el càrrec per raó del qual van ser anomenats membres del Patronat.
  e) Per resolució judicial.
  f) Pel transcurs del període del seu mandat, si van ser anomenats per un determinat temps.
  g) Per qualsevol altra causa establides legalment.

La renúncia serà efectiva des que es notifique al Protectorat i haurà de fer-se en la forma prevista per a l’acceptació del càrrec de patró.

Produïda una vacant, per alguna de les causes previstes en el número anterior, en el termini màxim de dos mesos es procedirà a la designació d’un nou patró que ocupe la mateixa realitzant-se pel mateix procediment que per a la seua designació.

El nomenament es comunicarà al Protectorat en la forma establida per la normativa vigent.

Art. 14 – Obligacions i responsabilitat dels patrons

Entre altres, són obligacions dels patrons fer que es complisquen els fins de la Fundació, concórrer a les reunions a què siguen convocats, exercir el càrrec amb la deguda diligència d’un representant lleial, mantindre en bon estat de conservació i producció els béns i drets de la Fundació i complir en les seues actuacions amb allò que s’ha determinat en les disposicions legals vigents i en els presents Estatuts.

Els patrons respondran solidàriament enfront de la Fundació dels danys i perjuís que causen per actes contraris a la Llei o els Estatuts, o pels realitzats sense la diligència amb què han d’exercir el càrrec. Quedaran exempts de responsabilitat els que hagen votat en contra de l’acord, i els que proven que, no havent intervingut en la seua adopció i execució, desconeixien l’existència o, coneixent-la, van fer tot el convenient per a evitar el dany o, almenys, es van oposar expressament a aquell.

Art. 15 – Caràcter gratuït del càrrec de patró

Els patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament, sense que en cap cas puguen percebre retribució per l’exercici de la seua funció.

Els patrons tindran dret a ser reembossats pels gastos degudament justificats que l’exercici de la seua funció els ocasione.

Art. 16 – Organització del Patronat

El Patronat tindrà un President, un Vicepresident, un Tresorer i un Secretari, sent Vocals la resta de patrons.

El President del Patronat serà la persona que ocupe la Presidència del Col·legi de Metges de València

La resta de càrrecs seran triats pel propi Patronat. El càrrec de Secretari podrà recaure en una persona aliena al Patronat, preferentment llicenciat en Dret, i en este cas tindrà veu però no vot.

L’exercici d’estos càrrecs tindrà una duració de cinc anys, llevat que es produïsca el cessament com a patró amb anterioritat, podent ser reelegits per al mateix un número indefinit de vegades.

Art. 17 – El President

 1. Al President li correspon ostentar la representació de la Fundació davant de qualsevol classe de persones, autoritats, organismes i entitats públiques i privades.
 2. A més, li corresponen les funcions següents:
 1. a) Convocar les reunions ordinàries i extraordinàries del Patronat i fixar l’orde del dia, presidint i dirigint els seus debats.
 2. b) Vetlar pel compliment dels acords del Patronat i, si és el cas, executarà els mateixos, gaudint per a això de les més àmplies facultats per a la firma de qualsevol classe de documents i per a realitzar qualsevol classe d’actes amb este fi.
 3. c) Atorgar poders processa’ls, generals o especials, per a comparéixer en tot tipus de juís, si fóra necessari.

Sempre que la urgència així ho aconselle, el President resoldrà sobre qualsevol qüestió que concernisca a la Fundació, sense perjuí de donar compte al Patronat en la primera reunió que este celebre.

Art. 18 – El Vicepresident

Correspon al Vicepresident realitzar les funcions del President en els casos d’estar vacant el lloc per absència o malaltia, podent actuar també en representació de la Fundació en aquells supòsits en què així es determine per acord del Patronat.

Art. 19 – El Secretari

Correspon al Secretari les funcions següents:

 1. Alçar acta de les reunions que el Patronat celebre i vetlar la seua transcripció en el llibre que s’habilitarà a este efecte, el qual quedarà davall la seua custòdia. Les actes s’autoritzaran per la firma del propi Secretari i amb el vistiplau del President.
 2. Expedir les certificacions i informes que siguen necessaris.
 3. Preparar la Memòria anual de les activitats de la Fundació.
 4. Les funcions que per delegació expressa li conferisquen, bé el President o bé el propi Patronat.

En els casos de malaltia, absència o estar vacant el lloc, farà les funcions de Secretari el vocal més jove del Patronat.

Art. 20 – El Tresorer

Són funcions del Tresorer:

 1. Recaptar les quantitats que per qualsevol concepte la Fundació ha de rebre, ingressant-les en els comptes corrents bancàries que a este efecte tinga obertes la Fundació.
 2. Satisfer totes les obligacions les ordes de pagament de les quals estiguen visades pel President o qui ho substituïsca.
 3. Autoritzar amb la seua firma, en unió de la del President o de qui actue en representació seua, els talons per a retirar fons dels comptes corrents i depòsits bancaris, caixes, llibretes d’estalvi, etc.
 4. Preparar els documents de naturalesa econòmica relatius a al Pla d’Actuació i als Comptes Anuals.
 5. Disposar el que és necessari per al compliment de les obligacions tributàries i d’orde comptable siguen exigibles.

Art. 21 – Facultats del Patronat

 1. Correspon al Patronat complir els fins fundacionals i administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint plenament el rendiment i utilitat dels mateixos, així com la interpretació dels presents Estatuts i la resolució de quantes incidències es produïsquen, tot això sense perjuí de les facultats assignades legalment al Protectorat.
 2. Amb independència de les funcions que li atorguen els presents Estatuts, i sense perjuí de sol·licitar les preceptives autoritzacions al Protectorat, a títol merament enunciatiu i no limitador, seran atribucions i facultats del Patronat les següents:
 1. a) Elaborar i aprovar el Pla d’Actuació de la Fundació, així com, preparar i aprovar per a ser sotmés al Protectorat els Comptes anuals, que comprenen el Balanç, el Compte de resultats i la Memòria.
 2. b) Concretar qualsevol classe d’actes o negocis jurídics de caràcter patrimonial, gravar i vendre béns immobles, prendre diners a préstec amb garantia o sense, i, en general, concertar qualsevol classe de negocis jurídics.
 3. c) Obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents a la vista, de depòsit i de crèdit en qualsevol classe de bancs i entitats financeres, inclús en el Banc d’Espanya i els seus sucursals, ingressar quantitats en elles i disposar totalment o parcialment dels saldos, concertar operacions de crèdit en pòlisses o per mitjà de lletres de canvi o de qualsevol altra manera celebrar contractes bancaris, constituir depòsits de valors o efectes i retirar-los, ordenar transferències, aprovar o impugnar liquidacions, sol·licitar avals bancaris sense limitació de termini, quantitats o condicions i, en general, realitzar quantes operacions bancàries o prebancàries, actives o passives, s’estimen d’interés per al compliment dels fins fundacionals. Així com, alliberar, girar, endossar, descomptar, acceptar, negociar, avalar, intervindre, cobrar i pagar lletres de canvi, cartes-ordes, xecs, pagarés, factures, coneixements i qualssevol altres documents de gir i de crèdit, i si és el cas protestar-los per falta d’acceptació o de pagament.
 4. d) Comparéixer i actuar davant de qualsevol classe de persones físiques o jurídiques, organismes sindicals, de l’Estat, Comunitat Autònoma, Província, Municipi, així com entitats o altres organismes autònoms i corporacions, tribunals de tot tipus i jurisdicció, fiscalies, en tot el que es referisca a pleits o assumptes civils, penals, de naturalesa administrativa, econòmic administrativa, contenciós administrativa, fiscal, social, tributària, de taxes i preus o de qualsevol altra índole. Formular i contestar demandes, reclamacions i recursos, sense cap exclusió, siguen aquells de caràcter ordinari o extraordinari, ratificar i desistir procediments inicials, comprometre, prèvia l’autorització del Protectorat, en àrbitres de dret o d’equitat, proposar proves i diligències, alçar actes, dirigir requeriments i contestar-los, i en fi, seguir els expedients, pleits i procediments per tots els seus tràmits fins a la seua conclusió o fins a la seua transacció.
 5. e) Distribució de competències entre els membres del Patronat.
 6. f) Aprovar el nomenament de Gerent a qui s’encomane la gestió ordinària o administrativa de les activitats de la Fundació, com també la d’altres apoderats amb les facultats que determine l’escriptura de poder.

Art. 22 – Reuniones del Patronato y convocatoria.

Reunions del Patronat i convocatòria. El Patronat es reunirà, almenys, dos vegades a l’any, una durant el primer semestre i una altra en l’últim trimestre, i tantes vegades com siga necessari per a la bona marxa de la Fundació. Correspon al President convocar les reunions del mateix, bé a iniciativa pròpia, ben quan ho sol·licite un terç dels seus membres.

La convocatòria es farà arribar a cada un dels membres, almenys amb cinc dies d’antelació a la data de la seua celebració, al domicili de cada un que conste en la Fundació, sense perjuí de poder comunicar-ho també telefònicament o per qualsevol altre procediment telemàtic. En la mateixa es farà constar el lloc, dia i hora de la reunió i l’orde del dia.

No serà necessari convocatòria prèvia quan es troben presents tots els patrons i acorden per unanimitat la celebració de la reunió.

Art. 23 – Forma de deliberar y tomar los acuerdos

Forma de deliberar i prendre els acords El Patronat quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan concórreguen, almenys, la mitat més un dels seus membres, i en segona convocatòria, quan estiguen presents un mínim de tres patrons.

El President dirigirà els debats, donant la paraula a qui ho sol·licite, podent limitar les intervencions quan considere prou debatut cada un dels punts de l’orde del dia.

Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots dels patrons presents, excepte en aquells casos en què la legislació vigent establisca una majoria qualificada, decidint el President amb vot de qualitat en el supòsit d’empat. Es requerirà un quòrum d’assistència i de vots del menys dos terços de tots els patrons quan es tracte de la modificació dels Estatuts o de proposar al Protectorat l’extinció de la Fundació. Cada patró tindrà un vot.

De les reunions del Patronat s’alçarà acta pel Secretari, especificant els assistents, l’orde del dia de la reunió, les circumstàncies de lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats, que haurà de ser subscrita i aprovada per tots els membres presents en la mateixa. Esta es transcriurà en el corresponent llibre i serà firmada pel Secretari amb el vistiplau del President.

Art. 24 – Obligacions del Patronat

En la seua actuació el Patronat haurà d’ajustar-se a allò que s’ha preceptuat en la legislació vigent i a la voluntat del fundador manifestada en estos Estatuts.

Correspon al Patronat complir els fins fundacionals i administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint plenament el rendiment i utilitat dels mateixos, donant informació suficient de les activitats exercides per a general coneixement dels seus beneficiaris i la resta d’interessats.

El Patronat retrà comptes al Protectorat de la Generalitat Valenciana, presentarà pressupostos i sol·licitarà les necessàries autoritzacions de conformitat amb la normativa vigent.

RÈGIM ECONÒMIC

Art. 25 – Patrimonio de la Fundación

Patrimoni de la Fundació El patrimoni de la Fundació estarà integrat per qualsevol classe de béns i drets susceptibles de valoració econòmica.

El patrimoni estarà integrat:

 1. a) Per la dotació inicial en efectiu.
 2. b) Pels béns i drets que durant l’existència de la Fundació s’afecten pel fundador o el patronat amb caràcter permanent als fins fundacionals.
 3. c) Per les aportacions, cessions, subvencions, llegats o donacions de persones físiques o jurídiques.
 4. d) Pels béns que la mateixa Fundació adquirisca d’ara en avant.

La Fundació figurarà com titular de tots els béns i drets que integren el seu patrimoni, inscrivint-se els mateixos en els Registres públics corresponents i incloent-se en l’inventari de béns de la Fundació.

Art. 26 – Dotació de la Fundació

La dotació de la Fundació estarà integrada per tots els béns i drets que constituïxen la dotació inicial de la Fundació, i per aquells altres que d’ara en avant s’aporten a la mateixa amb este caràcter.

Art. 27 – Del finançament

La Fundació, per a l’exercici de les seues activitats, es finançarà fonamentalment amb els recursos que provinguen del rendiment del seu patrimoni i, si és el cas, amb aquells altres procedents de les ajudes, subvencions o donacions que reba tant de persones o entitats públiques com a privades.

Així mateix, la Fundació podrà obtindre ingressos per les seues activitats, sempre que això no implique una limitació injustificada de l’àmbit dels seus possibles beneficiaris.

La Fundació podrà cobrar als seus beneficiaris el cost dels servicis que els preste, el qual mai serà superior al preu de mercat.

Art. 28 – Administració

L’administració i disposició del patrimoni de la Fundació correspondrà al Patronat, de conformitat amb el que aconselle la conjuntura econòmica de cada moment i sense perjuí de sol·licitar la deguda autorització o procedir a l’oportuna comunicació al Protectorat.

La Fundació aplicarà els seus recursos al compliment dels diversos fins fundacionals que perseguisca, d’acord amb els percentatges establits legalment i en la proporció que per a cada exercici determine el Patronat a l’elaborar i aprovar els corresponents pressupostos anuals.

Art. 29 – Règim comptable i pressupostari

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural, a excepció del primer exercici, que donarà començament a partir del moment en què es produïsca la inscripció de l’escriptura pública de constitució en el Registre de Fundacions.

La Fundació portarà aquells llibres obligatoris que determinen la normativa vigent i aquells altres que siguen convenients per al bon orde i exercici de les seues activitats, així com per a l’adequat control de la seua comptabilitat.

En els tres últims mesos de cada exercici el Patronat aprovarà el pressupost corresponent a l’exercici següent, en el que s’arreplegaran amb claredat els ingressos i gastos. Així mateix, en els primers sis mesos de cada exercici haurà d’aprovar-se la liquidació del pressupost i comptes relatius a l’exercici anterior

Igualment el Patronat elaborarà i aprovarà una memòria expressiva de les activitats fundacionals i de la gestió econòmica, que inclourà el quadro de finançament, així com de l’exacte grau de compliment dels fins fundacionals. De la mateixa manera, la memòria reflectirà totes aquelles incidències que la legislació aplicable exigisca.

Tant els pressupostos com els comptes i les memòries corresponents es remetran al Protectorat per al seu examen, comprovació de la seua adequació a la normativa vigent i depòsit en el Registre de Fundacions.

DE LA MODIFICACIÓ, FUSIÓ O EXTINCIÓ

Art. 30 – Modificació d´estatuts

 1. Per acord del Patronat podran ser modificats els presents Estatuts, sempre que resulte convenient als interessos de la Fundació. Tal modificació s’ha d’escometre quan les circumstàncies que van presidir la constitució de la Fundació hagen variat de manera que esta no puga actuar satisfactòriament d’acord amb els seus Estatuts en vigor.
 2. Per a l’adopció de l’acord de modificació estatutària serà necessari un quòrum de votació favorable de, almenys, la mitat més un dels membres del Patronat.
 3. La modificació o nova redacció dels Estatuts acordada pel Patronat es comunicarà al Protectorat.

Art. 31 – Fusió o extinció

La Fundació té duració il·limitada, no obstant el Patronat podrà proposar la seua fusió a una altra Fundació o acordar la seua extinció, en els termes fixats per la legislació vigent.

En cas d’extinció, als béns se’ls donarà el destí que el Patronat determine, d’acord amb allò que s’ha ordenat per la normativa vigent, aplicant-se el romanent a la realització de fins d’interés general anàlegs.